Legal

Terms and Conditions - Adyen for Platforms

Ši sąlygų versija pateikiama tik informacijai lietuvių kalba. Angliška versija išlieka vienintele teisiškai įpareigojančia sutartimi tarp šalių.

Pereiti į anglų kalbą

Mokėjimų apdorojimo paslaugos

 • 1. Apibrėžimai

  Šiose Sąlygose ir nuostatuose vartojami toliau pateikiami terminai:

  3D Secure“ „Trijų domenų saugumo“ protokolas, kurį sukūrė „Visa International Inc.“ (Visa), pažymėtos logotipu „Verified by Visa“ ir „MasterCard SecureCode“, kurį sukūrė „MasterCard International Inc.“ (MasterCard), įskaitant vėlesnes jų versijas ir bet kokius jų pakeitimus.

  Įsigyjantis asmuo / bankas Finansų įstaiga, kuriai Sistemos savininkas suteikė leidimą naudoti Mokėjimo būdus, priimanti sandorius iš Pardavėjų Sistemos savininkų vardu, nukreipdama juos pas Sistemos savininkus arba išduodančius bankus ir surenkanti bei atliekanti gautų lėšų mokėjimą Pardavėjui.

  Pirkimas per Tvarkytoją Mokėjimo metodo naudojimas per Tvarkytoją, kai Tvarkytojas veikia kaip Įsigyjantis asmuo arba Tvarkytojas sudaro sutartis su atitinkamu trečiuoju įsigyjančiu asmeniu, kad Pardavėjas galėtų naudoti tokį Mokėjimo būdą.

  Pirkimas per Tvarkytoją Mokėjimo metodo naudojimas per Tvarkytoją, kai Tvarkytojas veikia kaip Įsigyjantis asmuo arba Tvarkytojas sudaro sutartis su atitinkamu trečiuoju įsigyjančiu asmeniu, kad Pardavėjas galėtų naudoti tokį Mokėjimo būdą.

  Darbo dienos Kita diena nei šeštadienis ar sekmadienis, kai Nyderlanduose bankai yra atviri verslui.

  Užfiksavimo laikotarpis Laikotarpis, per kurį galima užfiksuoti patvirtintą Sandorį. Užfiksavimo laikotarpis skiriasi priklausomai nuo mokėjimo būdo.

  Užfiksavimas Pardavėjo patvirtinimas Įsigyjančiam asmeniui, kad sandoris, kuriam jis gavo leidimą, bus įvykdytas ir iš pirkėjo sąskaitos bus faktiškai nuskaityta suma už Sandorį.

  Kortelė Bet kokios formos kredito arba debeto kortelės, kurias pirkėjas gali naudoti norėdamas atlikti Sandorį tokio pirkėjo kortelės sąskaitoje.

  Kortelių sistema „Visa“, „MasterCard“ arba panašios korteles išduodančios šalys.

  Kortelės tikrinimo metodas / CVM kodas 3 ar 4 skaitmenų kodas, užrašytas ant kortelės. Šis kodas yra žinomas kaip: „Visa“ kortelėms: CVV2; „MasterCard“ kortelėms: CVC2; „American Express“ kortelėms: CID. Bendrai vadinamas CVM kodu.

  Kortelės turėtojas Bet kuris asmuo, kuriam išduota Kortelė ir kuris turi ir naudoja Kortelę ir, kai to reikalaujama ant Kortelės, kurio parašas kaip įgaliotojo naudotojo yra ant Kortelės.

  Prašymas grąžinti sumokėtą sumą Sandoris, už kurį buvo sėkmingai susigrąžinta sumokėta suma pirkėjo arba įsigyjančio asmens prašymu pagal atitinkamas sistemos taisykles ir dėl kurio atšaukiamas Sandoris, už kurį Pardavėjui buvo sumokėta arba turėjo būti sumokėta. Jei sumokėtos sumos grąžinimas įvyksta už Sandorį, už kurį Pardavėjas jau gavo susijusias lėšas, Pardavėjas yra besąlygiškai įsipareigojęs nedelsiant grąžinti sumokėtas lėšas Tvarkytojui, kad Tvarkytojas galėtų grąžinti tokias lėšas Sistemos savininkui ar įsigyjančiam asmeniui.

  Pristatymo data Diena, kurią Pardavėjo produktas ir (arba) Pardavėjo paslauga pristatomi pirkėjui, sumokėjusiam už atitinkamą Sandorį.

  Piniginė bauda Bet kokia bauda, padidintas aptarnavimo mokestis ar kitas papildomas mokėjimas, kurį Sistemos savininkai ir (arba) įsigyjantys asmenys skiria Pardavėjui ir (arba) Tvarkytojui dėl tokių situacijų kaip, bet neapsiribojant, Pardavėjo Sistemos taisyklių pažeidimas arba Pardavėjo padarytas pažeidimas, pernelyg didelis sukčiavimo lygis ar pernelyg dideli grąžinimai.

  Sukčiavimo kontrolės įrankis Tvarkytojoj teikiamas sukčiavimo kontrolės įrankių rinkinys kaip Paslaugų dalis, kuris Sandoriams priskiria sukčiavimo rezultatą, nurodantį, kad Sandoris atliktas sukčiaujant, ir leidžia „Marketplace“ (Pardavėjo vardu) automatiškai atmesti Sandorį remiantis „Marketplace“ Pardavėjo vardu nustatytomis ribinėmis vertėmis.

  Išdavėjas / išduodantis bankas Įstaiga, kuri suteikia Mokėjimo būdą Pirkėjui ir kurios vardas kortelėje ar banko sąskaitos ataskaitoje nurodomas kaip Išdavėjas arba kuri su Pirkėju užmezga sutartinius santykius dėl Mokėjimo būdo.

  Marketplace“ Rinkos vieta, siūlanti „Marketplace“ platformą, per kurią Pardavėjas prisijungia prie pirkėjų.

  Marketplace“ platforma Elektroninės prekybos platforma, kurią „Marketplace“ pateikė Pardavėjo naudojimui.

  Pardavėjas Šalis, sudariusi Prekybos sutartį su Tvarkytoju ir pagal kurią Tvarkytojas apdoroja sandorius, susijusius su Pardavėjo paslaugomis ir Pardavėjo produktais.

  Prekybos sutartis Paraiškos pateikimo procese sutartos sąlygos, taip pat bet kokių paraiškos pateikimo procese nurodytų dokumentų (pavyzdžiui, šių Taisyklių ir sąlygų) sąlygos, sudarančios sutartį tarp Tvarkytojo ir Pardavėjo dėl Paslaugų teikimo Pardavėjui, įskaitant visus prie jų pridedamus Taisyklių ir kitus dokumentus.

  Pardavėjo produktas / Pardavėjo paslauga Produktas / paslauga, kurią Pardavėjas parduoda ir dėl kurios apdorojami sandoriai.

  Užsakymo valiuta Valiuta, kuria sandoris iš pradžių buvo siūlomas pirkėjui.

  Mokėjimo valiuta Valiuta, kuria apdorojamas sandoris.

  Informacija apie mokėjimą Informacija, sudaranti Sandorio pranešimą, kuris turi būti pateiktas Mokėjimo sąsajai, kad Tvarkytojas galėtų apdoroti Sandorį ir atlikti sukčiavimo patikrinimus, įskaitant duomenis apie Kortelę, pirkėją, atitinkamus autentifikavimo duomenis ir mokėjimo sumą.

  Mokėjimo sąsaja Elektroninis ryšio būdas, kurį Tvarkytojas suteikia Pardavėjui, kad jis galėtų pateikti atskirų Sandorių Mokėjimo duomenis, leidžiančius Tvarkytojui teikti savo Paslaugas.

  Mokėjimo būdas Pirkėjų mokėjimų Pardavėjams, pvz., Kortelių, internetinių ir banko pervedimų neprisijungus, tiesioginių debeto mokėjimų, kuriuos siūlo Sistemos savininkai, įgalinimo metodas.

  Tvarkytojas „Adyen“ N.V., įmonė, įregistruota Amsterdame numeriu 34259528 ir įsikūrusi Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdame, Nyderlanduose.

  Grąžinamas (Dalinis) konkretaus sandorio pakeitimas Pardavėjo iniciatyva ar prašymu, kuriuo lėšos grąžinamos Pirkėjui.

  Sistemos savininkas Šalis, siūlanti ir (arba) reglamentuojanti atitinkamą Mokėjimo būdą.

  Sistemos taisyklės Kolektyvinis įstatų, taisyklių, reglamentų, veiklos taisyklių, procedūrų ir (arba) išimčių rinkinys, kurį Sistemos savininkai gali keisti ar papildyti laikui bėgant ir kurio Pardavėjas privalo laikytis naudodamas atitinkamą Mokėjimo būdą. Tvarkytojas gali per „Marketplace“ kaip paslaugą Pardavėjui pateikti Sistemos taisyklių ištraukas ir santraukas, tačiau Pardavėjui yra privalomos tik tuo metu galiojančios Sistemos taisyklės, kurias išleido atitinkamas Sistemos savininkas.

  Paslauga (-os) Bendras mokėjimų apdorojimo, sukčiavimo kontrolės, susitaikymo, ataskaitų teikimo, atsiskaitymo ir kitų paslaugų rinkinys, kurį Tvarkytojas teikia Pardavėjui, kad Pardavėjas galėtų naudotis Mokėjimo būdais, kad gautų mokėjimą iš savo pirkėjų.

  Susitarimas Sumų, kurias Tvarkytojas turi sumokėti Pardavėjui, mokėjimų, kuriuos Pardavėjas gavo iš Pirkėjų ar Sistemos savininkų už Pardavėjui tinkamai apdorotus sandorius, atėmus grąžinimo ir prašymų grąžinti sumokėtą sumą sumas, mokesčius ir sumas, reikalingas Pardavėjo indėliui išlaikyti tuo metu galiojančiame Indėlių lygyje. „Susitarti“ ir „susitarė“ turi atitinkamą reikšmę.

  Programinė įranga Bendras programų ir duomenų rinkinys, kurį sukūrė ir (arba) eksploatuoja Tvarkytojas, kad galėtų teikti Paslaugas savo Pardavėjams, įskaitant Mokėjimo sąsają.

  Sąlygos ir nuostatos Dabartinė šių Tvarkytojo terminų ir sąlygų versija.

  Sandoris Pirkėjo prašymas autorizuoti pirkėjo mokėjimą Pardavėjui, kurį Pardavėjas pateikia Tvarkytojui.

  Nebaigto užsakymo suma Bendras leidžiamų, užfiksuotų ir (arba) sutartų sandorių kiekis Pardavėjui bet kuriuo metu, dėl kurio Pardavėjo Produktai ir (arba) Pardavėjo Paslaugos nebuvo pristatyti atitinkamiems pirkėjams tuo metu ir (arba) dėl kurių Pardavėjo teisės grąžinti ar atšaukti užsakymą pagal Pardavėjo sąlygas ir (arba) taikytiną teisę dar nėra pasibaigusios.

 • 2. Paslaugų aprašymas

  • 2.1 Apmokėjimų apdorojimas

   Pardavėjas naudosis paslaugomis per „Marketplace“ platformą. „Marketplace“ atstovauja Pardavėjui Tvarkytojo atžvilgiu dėl Pardavėjo naudojimosi Paslaugomis ir Tvarkytojas gali daryti prielaidą, kad „Marketplace“ yra Pardavėjo įgaliota ir galinti naudoti Paslaugas, pateikti Sandorius Pardavėjo vardu ir laikantis Pardavėjų leidimų ir nurodymų, kuriuos „Marketplace“ gaus iš Pardavėjų.

   Pardavėjas yra įsipareigojęs užtikrinti, kad būtų pateikti visi duomenys, kuriuos Tvarkytojas prašo pateikti sandoriui, įskaitant tuos, kurie reikalingi sukčiavimo patikrinimui. Jei Pardavėjas nepateikia prašomų duomenų su kiekvienu Sandoriu, Tvarkytojas pagal Sistemos taisykles gali būti priverstas sustabdyti Sandorio apdorojimą ir (arba) atitinkami Sistemos savininkai ar įsigyjantys asmenys gali atsisakyti Sandorių. Tvarkytojas gali periodiškai peržiūrėti reikiamus duomenis, reikalingus Sandoriams apdoroti, informuodamas Pardavėją per „Marketplace“, jei reikia, kad galėtų apdoroti tokį sandorį ir atlikti sukčiavimo patikrinimus pagal taikomas Sistemos taisykles. „Marketplace“ privalo (i) susipažinti su Sandorio lygio duomenimis, kad galėtų teikti paramą Pardavėjui atskirų Sandorių lygmeniu, ir (ii) techniškai tvarkyti Pardavėjo vartotojo nustatymus, susijusius su Paslaugomis Pardavėjo vardu (pvz., „3D Secure“, sukčiavimo kontrolės nustatymai).

  • 2.2 Pardavėjo registracija ir KYC patikrinimas

   Siekdamas, kad Tvarkytojas galėtų laikytis kovos su terorizmu, finansinių paslaugų ir kitų taikytinų įstatymų bei kitų teisės aktų ir KYC („Pažink savo klientą“) reikalavimų, kuriuos nustato Sistemos savininkai ir įsigyjantys asmenys, Pardavėjas Pardavimo sutarties sudarymo metu ir po to, gavęs Tvarkytojo pirmąjį prašymą, turi pateikti tam tikrą informaciją apie save ir savo veiklą (toliau – Registracijos informacija). Pardavėjas besąlygiškai garantuoja, kad visa jo pateikta registracijos informacija yra teisinga ir naujausia.

   Pardavėjas pateiks Tvarkytojui rašytinį pranešimą bent prieš 3 darbo dienas per „Marketplace“ apie bet kokius Registracijos informacijos pakeitimus. Po pirmojo Tvarkytojo prašymo Pardavėjas pateiks tokią papildomą informaciją ir patvirtinamuosius dokumentus, kuriuos Tvarkytojas gali pagrįstai nustatyti kaip reikalingus, kad būtų užtikrinta atitiktis taikomiems įstatymams ir kitiems teisės aktams bei Sistemos savininko ir pirkėjo KYC reikalavimams. Pardavėjas sutinka, kad Tvarkytojas gali atlikti tolesnius Pardavėjo tapatybės, kreditingumo ir kilmės patikrinimus, susisiekdamas ir konsultuodamasis su atitinkamais registrais, vyriausybinėmis institucijomis ir Pardavėjo ryšiais. Tvarkytojas apdoros Pardavėjo registracijos informaciją pagal savo Privatumo pareiškimą (prieinamas www.adyen.com).

   Tvarkytojas priima Pardavėją kaip Paslaugų naudotoją ir atitinkami Mokėjimo būdai yra griežtai asmeniški bei apsiriboja Pardavėjo naudojimusi Paslaugomis sumokėjus už paties Pardavėjo produktus ir paslaugas. Pardavėjas negali naudoti Paslaugų, kad palengvintų mokėjimą už produktus ar paslaugas, kurias parduoda trečiosios šalys, todėl negali perparduoti Paslaugų trečiosioms šalims. Pardavėjas gali naudotis Paslaugomis tik savo prekybos, verslo, amatų ar profesijos tikslais.

   Parama kiekvienam Mokėjimo Metodui priklauso nuo atitinkamo Sistemos savininko arba įsigyjančio asmens, kurį naudoja Sistemos savininkas, priėmimo, kurį toks įsigyjantis asmuo arba Sistemos savininkas gali bet kuriuo metu savo nuožiūra sustabdyti arba atšaukti. Pardavėjas šiuo būdu įgalioja Tvarkytoją pateikti iš Pardavėjo gautą Registracijos informaciją atitinkamiems Sistemos savininkams ir įsigyjantiems asmenims, kad jie gautų leidimą Pardavėjui suteikti prieigą prie savo Mokėjimo būdų.

  • 2.3 Mokėjimo būdų palaikymas

   Palaikomi mokėjimo būdai kaip Paslaugų dalis gali keistis laikas nuo laiko. Tvarkytojas apie bet kokį bet kokio Mokėjimo būdo palaikymo nutraukimą ar pakeitimą pateikia ne mažiau kaip 1 mėnesio įspėjimą (per „Marketplace“), nebent dėl tokio sprendimo priežasčių tai būtų pagrįstai neįmanoma. Tvarkytojas dės pagrįstas pastangas, kad pasiūlytų Pardavėjui alternatyvą dėl bet kokio sustabdyto Mokėjimo Metodo.

   Pardavėjas supranta, kad Pirkėjai ir (arba) Sistemos savininkai gali atšaukti tam tikrus Mokėjimo būdus, pakeisti jų charakteristikas arba pakeisti priėmimo kriterijus, pagal kuriuos jie juos pateikia. Dėl to Tvarkytojas gali būti priverstas blokuoti Pardavėjo tolesnį Mokėjimo metodo naudojimą arba nustatyti papildomus apribojimus ar sąlygas jo tolesniam naudojimui dėl atitinkamo Pirkėjo ir (arba) Sistemos savininko sprendimų. Kai įmanoma, Tvarkytojas dės pagrįstas pastangas, kad iš anksto praneštų Pardavėjui (per „marketplace“) apie bet kokį tokį Mokėjimo metodo pakeitimą ar atšaukimą.

  • 2.4 „3D Secure“

   Tvarkytojas, kaip Paslaugų dalį palaikys „3D Secure“ autentifikavimą, kai jį palaiko atitinkamas Sistemos savininkas ir (arba) trečiosios šalies įsigyjantis asmuo.

  • 2.5 Mokėjimo valiuta

   Tvarkytojas turės teisę pasiūlyti Pirkėjui galimybę naudoti kitą valiutą nei Užsakymo valiuta, tokiu atveju Pardavėjui vis tiek visada bus sumokėta Sandorio suma Užsakymo valiuta (išskyrus atvejus, kai sutarta dėl kitos valiutos arba Pardavėjas nepateikia banko sąskaitos atsiskaitymui Užsakymo valiuta).

  • 2.6 Sukčiavimo kontrolė

   Visi sandoriai, apdorojami kaip Paslaugų dalis, bus tikrinami per Tvarkytojo sukčiavimo kontrolės įrankį, kuris atlieka keletą patikrinimų dėl Sandorio ir prideda gautą bendrą rezultatą prie Sandorio, kuris atspindi sandorio sukčiavimo tikimybę. Sukčiavimo kontrolės įrankis negarantuoja, kad bus užkirstas kelias sukčiavimo būdu pateiktiems sandoriams ar grąžinamiems mokesčiams ar baudoms. Nepriklausomai nuo gauto bendro rezultato, sandoriai gali būti apgaulingi arba ne apgaulingi. „Marketplace“ techniškai tvarkys sukčiavimo kontrolės įrankio nustatymus Pardavėjo vardu. Be to, Tvarkytojas pasilieka teisę atšaukti Sandorius, kai yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad jie yra įvykdyti sukčiavimo būdu ar susiję su kita nusikalstama veikla, net jei sukčiavimo kontrolės įrankis nesugebėjo blokuoti Sandorio.

  • 2.7 Atsiskaitymai

   Pinigai iš Pirkėjo, apmokestinami už teisėtai apdorotus Pardavėjo Sandorius (kurie įsigyjami per Tvarkytoją), atitinkamas Pirkėjas arba Sistemos savininkas atsiskaito į Tvarkytojo turimą (-as) sąskaitą (-as). Pinigai, kuriuos Tvarkytojas gauna iš mokėjimo paslaugų vartotojų arba per kitą mokėjimo paslaugų teikėją ir laikomi Tvarkytojo mokėjimo apdorojimo sąskaitoje (-ose), yra apsaugoti pagal Tvarkytojo (De Nederlandsche Bank) apsaugos reikalavimus. Vėliau Tvarkytojas gautas lėšas perveda tiesiogiai Pardavėjui – iš gautų lėšų atimdamas „Marketplace“ ir Pardavėjo sutartus mokesčius – kuris yra gautų lėšų kreditorius ir turi išimtinę galią disponuoti tokiomis lėšomis. Atsiskaitymas grindžiamas įpareigojančiomis Pardavėjų atsiskaitymo instrukcijomis, kurias „Marketplace“ pateikia Pardavėjo vardu per „Marketplace“ platformą. „Marketplace“ jokiomis aplinkybėmis neturi teisės Tvarkytojui duoti jokių individualių nurodymų dėl lėšų atsiskaitymo.

   Duomenų tvarkytojas privalo atsiskaityti tik už sandorius, už kuriuos jis gavo atsiskaitymą (-us) iš Pirkėjo arba Sistemos savininko. Pardavėjo atsakomybė yra įvertinti, ar mokėjimo būdų nustatytos sąlygos atsiskaitymui (kai periodiškai pranešama per „Marketplace“) yra priimtinos Pardavėjui. Tai ypač aktualu tam tikriems mokėjimo būdams, kurie nėra kontroliuojami ir reguliuojami vyriausybinių finansinių paslaugų institucijų, pavyzdžiui, bet neapsiribojant, išankstinio mokėjimo kortelėmis ir SMS bei IVR mokėjimais, susijusiais su ne kortelių schema. Pardavėjas supranta ir sutinka, kad tvarkytojas neatlygins Pardavėjui už Įsigyjančio asmens ar Sistemos savininko pavėluotą ar nevykdytą mokėjimą, nemokumą ar bankrotą, dėl kurio Pardavėjas gauna pavėluotą atsiskaitymą arba apskritai nėra atsiskaitymų už apdorotus sandorius.

   Tvarkytojas pasilieka teisę sustabdyti sandorių įvykdymą, jei jie yra užfiksuoti, bet įtariami sukčiavimu, susiję su neteisėta veikla arba gali būti apmokestinami Tvarkytojo ir (arba) atitinkamo įsigyjančio asmens ir (arba) Sistemos savininko, kol Tvarkytojo tyrimas, kuris buvo paskirtas atitinkamo įsigyjančio asmens arba Sistemos savininko arba bet kurios iš šių šalių paskirtos trečiosios šalies, bus patenkinamai užbaigtas. Pardavėjas visapusiškai bendradarbiaus u bet kokio tokio tyrimo metu.

   Nereikės mokėti palūkanų už sumas, kurias tvarkytojas laikė iki tokių lėšų atsiskaitymo Pardavėjui, išskyrus atvejus, kai atsiskaitymas vėluoja daugiau nei 30 dienų dėl tvarkytojo ketinimo ar didelio aplaidumo. Tokiu atveju Tvarkytojas sumokės palūkanas už pavėluotai sumokėtą sumą 3 mėnesių EURIBOR norma +2%.

  • 2.8 Reikalingi duomenys

   Laikui bėgant, gavęs pirmąjį Tvarkytojo prašymą, Pardavėjas pateikia visą reikiamą informaciją, susijusią su tuo metu galiojančiomis faktinėmis arba numatytomis Sandorių pristatymo datomis ir vidutiniu laikotarpiu tarp Sandorio patvirtinimo ir susijusios pristatymo datos. Be to, Pardavėjas savo pirmuoju prašymu Tvarkytojui pateikia visą prašomą informaciją apie Pardavėjo turimą galimybę teikti Pardavėjo produktus ir paslaugas, kurias jis parduoda per Paslaugas, jo finansinę būklę, mokumą ir likvidumą.

  • 2.9 Pardavėjo įsipareigojimai ir apribojimai

   Pardavėjas gali naudotis Paslaugomis tik už tuos Pardavėjo produktus ir paslaugas, dėl kurių Pardavėjas su „Marketplace“ susitarė, kad jie būtų siūlomi per „Marketplace“ Platformą. Pardavėjas nenaudos Paslaugų už Pardavėjo produktus ir (arba) Pardavėjo paslaugas (i) kai tai yra neteisėta siūlyti ar teikti atitinkamoje šalyje arba iš jos ir (arba) (ii) kurios nurodytos Pardavėjų draudžiamų ir ribojamų produktų ir paslaugų sąraše. Šis sąrašas gali būti atnaujinamas Tvarkytojo nuožiūra, kai to reikia, kad būtų užtikrintas teisinis atitikimas, laikomasi Sistemos taisyklių, užkirstas kelias dideliam mokesčių grąžinimui ir (arba) sumažintas galimų sukčiavimo ar neteisėtų sandorių poveikis. „Marketplace“ informuos Pardavėją apie tokius atnaujinimus. Jei paskelbtas pakeitimas turi įtakos didelei Pardavėjo Produkto ar Paslaugų daliai, Pardavėjas gali nutraukti Prekybos sutartį, raštu pranešdamas Pardavėjui (per „Marketplace“). Tvarkytojo sutikimas Pardavėjo kaip kliento atžvilgiu neturėtų būti aiškinamas kaip Tvarkytojo patarimas ar nuomonė dėl Tvarkytojo Produktų ir Paslaugų teisėtumo ir (arba) dėl Tvarkytojo numatyto Paslaugų naudojimo.

   Tvarkytojo paslaugos neturėtų būti naudojamos (ir sandoriai negali būti pateikiami apdorojimui) Pardavėjo produktams ir paslaugoms, kurių pristatymo data iš dalies arba visiškai yra ilgesnė nei 12 mėnesių nuo sandorio pateikimo išankstiniam apmokėjimui apdorojimui dienos. Labiau tikėtina, kad tokiems sandoriams bus taikomi grąžinamieji mokesčiai.

  • 2.10 ĮSPĖJIMAS - Baudos sistemos savininkams

   Dėl tam tikrų pagrindinių reikalavimų pagal Sistemos taisykles pažeidimų, kai kurie Sistemos savininkai (ypač kortelių sistemos) gali taikyti dideles baudas. Sistemos savininkai tai daro, kad apsaugotų pirkėjus, Pardavėjus ir mokėjimo būdų teikėjus nuo piktnaudžiavimo, sukčiavimo, neteisėtos veiklos, taikytinų įstatymų pažeidimo, žalos reputacijai ir pernelyg didelių išlaidų. Pagrindiniai Sistemos taisyklių, kurioms taikomos tokios baudos, pavyzdžiai: (i) naudojant Mokėjimo būdą kitiems Pardavėjų produktams ir paslaugoms nei tie, kuriems Pardavėjas gavo aiškų leidimą jį naudoti; (ii) naudojant Mokėjimo būdą Pardavėjų produktams ir paslaugoms, kurie pažeidžia galiojančius įstatymus; (iii) naudojantis Mokėjimo Metodu parduodant Pardavėjų Produktus ir Paslaugas, kurių naudojimas buvo aiškiai uždraustas Sistemos savininko (pvz., suaugusiųjų turinys, narkotikai, ginklai, azartiniai lošimai); (iv) mokėjimo metodo naudojimas trečiosios šalies naudai / mokėjimo metodo naudojimo perpardavimas trečiajai šaliai (Pardavėjo leidimas naudoti mokėjimo būdą yra griežtai asmeniškas); (v) Pardavėjo sandorių, kuriems taikomas Grąžinimas, procentas viršija taikytiną priimtiną lygį (vi) saugumo ir konfidencialumo įsipareigojimų, susijusių su Mokėjimo duomenimis, pažeidimai (daugiau informacijos apie tai žr. 4.1 ir 4.3 straipsnius); (vii) apgaulinga, klaidinanti veikla, kurios auka yra pirkėjai.

   Pardavėjams primygtinai rekomenduojama reguliariai peržiūrėti tuomet galiojančias Sistemos taisykles (pateiktas per „Marketplace“ svetainę) ir atitinkamus galiojančių įstatymų pakeitimus, taikytinus jų produktams ir paslaugoms bei verslo praktikai, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi galiojančių Sistemos taisyklių. Jei Pardavėjas nustato, kad Sistemos taisyklės (įskaitant Baudos tikimybę) yra nepriimtinos, Pardavėjas bet kuriuo metu gali nustoti naudoti atitinkamą Mokėjimo būdą (Sistemos taisyklės ir šios sąlygos išlieka taikomos Pardavėjo anksčiau apdorotiems Sandoriams).

   Kai Tvarkytojas sužino ir (arba) gauna pranešimą apie galimą Baudos poveikį, susijusį su bet kokiu Pardavėjo elgesiu, Pardavėjas pirmą kartą pagrįstai bendradarbiaus, kad padėtų ištirti atitinkamas aplinkybes ir ištaisyti atitinkamą pažeidimą, neatsižvelgiant į visas kitas Tvarkytojo teises ir teisių gynimo priemones tokioje situacijoje pagal šias Sąlygas ir sąlygas. Kai įmanoma, Tvarkytojas pasidalins atitinkamais Komercinės veiklos subjekto gaunamais atsiliepimais su Pirkėju/Sistemos savininku, kuris tvarko galimą Baudą, kad į juos galėtų atsižvelgti Pirkėjas/Sistemos savininkas.

  • 2.11 Mokesčiai

   Pardavėjas sutinka ginti, laikyti nekenksmingu ir atlyginti Tvarkytojui už bet kokį PVM, apyvartos ir kitus mokesčius ar rinkliavas, įskaitant baudas, palūkanas, papildomus mokesčius (toliau – Mokesčiai), atsirandančius dėl bet kokio Pardavėjo ar „Marketplace“ produkto ar paslaugos (įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokiomis Sandorių, Pardavėjo produktų ir Pardavėjo paslaugų) ir su tokiais mokesčiais susijusias išlaidas ar žalą. Pardavėjas (i) dės visas pagrįstas pastangas užtikrinti, kad Tvarkytojas nebūtų laikomas atsakingu už jokius su tokiais mokesčiais susijusius mokesčius ir išlaidas ar žalą, (ii) nedelsdamas informuoja Tvarkytoją apie bet kokią tokią atsakomybę ir (iii) pateikia Tvarkytojui visą susijusią informaciją ir dokumentaciją. Be to, Pardavėjas ir „Marketplace“ bendrai ir atskirai atsako Tvarkytojui už bet kokius tokius mokesčius ir su tokiais mokesčiais susijusias išlaidas ar žalą.

 • 3. Įskaitymas

  Nepažeidžiant bet kokios atsisakymo teisės, į kurią Tvarkytojas gali turėti teisę pagal įstatymą, Tvarkytojas gali atsisakyti bet kokių sumų, kurios turi būti sumokėtos Pardavėjui už bet kokias Pardavėjo sumas ar kitus įsipareigojimus, kurie dabar arba bet kuriuo metu vėliau turi būti sumokėti, kuriuos Pardavėjas turi sumokėti Tvarkytojui pagal Sąlygas ir (arba) Prekybos sutartį.

 • 4. Integravimas

  • 4.1 Integravimas per Partnerius

   Pardavėjas integruojasi su Tvarkytojo mokėjimo sąsaja per „Marketplace“ sistemas. Pardavėjas sukuria savo integraciją su Tvarkytojo mokėjimo sąsaja, pasitelkdamas „Marketplace“, kaip susitarė Pardavėjas ir „Marketplace“. Tvarkytojas nėra atsakingas už tokią integraciją, tačiau užtikrins, kad „Marketplace“ galėtų naudoti mokėjimo sąsają tokiu tikslu, ir prireikus per „Marketplace“ teiks antrinę paramą tokiai integracijai.

  • 4.2 Programinės įrangos pakeitimai

   Tvarkytojas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti arba koreguoti Programinę įrangą ir jos sąsają, pateikti Pardavėjui naują jos versiją ir (arba) pakeisti Programinės įrangos funkcionalumą ir charakteristikas. Tvarkytojas neįgyvendins jokių pakeitimų, kurie žymiai sumažintų Paslaugų funkcionalumą, kurį buvo aiškiai įsipareigojęs teikti pagal Prekybos sutartį, išskyrus atvejus, kai tai būtina: (i) laikytis visuotinai pripažintų pramonės standartų pakeitimų, (ii) galiojančių įstatymų ar Sistemos taisyklių pakeitimų, (iii) užtikrinti didesnį saugumą dėl Tvarkytojo nustatytų saugumo rizikos arba (iv) kitų pagrįstų priežasčių, dėl kurių gali būti sumažintas funkcionalumas. Jei Pardavėjui reikšmingai sumažėja funkcionalumas dėl Programinės įrangos pakeitimo, jis gali nutraukti Prekybos sutartį, raštu pranešdamas Tvarkytojui per 1 mėnesį nuo Tvarkytojo paskelbimo apie pakeitimą.

  • 4.3 Mokėjimo informacijos apsauga

   Pardavėjas garantuoja, kad nebus nukopijuoti, užfiksuoti ar perimti mokėjimo duomenys, pavyzdžiui, kredito kortelės numeriai, CVM kodai, „PIN“ kodai, kuriuos Pirkėjas pateikė mokėjimams apdoroti per Paslaugas. Šią taisyklę nustato Sistemos savininkai, siekdami apsaugoti pirkėjus nuo piktnaudžiavimo jų mokėjimo duomenimis (pvz., kredito kortelių numeriais) ir ją griežtai vykdo Sistemos savininkai, o šios taisyklės pažeidimas gali sukelti dideles baudas Sistemos savininkams. Jei Tvarkytojas turi pagrindo manyti, kad Pardavėjas kopijuoja, užfiksuoja ar perima Mokėjimo duomenis, Tvarkytojas turi teisę sustabdyti Sandorių ir Atsiskaitymo apdorojimą. Pardavėjas visiškai atlygina ir neapsaugo Tvarkytojo nuo bet kokių nuostolių, pretenzijų (įskaitant Sistemos savininkų taikomas baudas), išlaidų ar žalos, kurią Tvarkytojas patyrė dėl šios Pardavėjo pareigos pažeidimo.

 • 5. Komunikavimas su Pardavėju

  Visi tiesioginiai susirašinėjimai su Pardavėju dėl Paslaugų naudojimo vyks per „Marketplace“. Per tą patį komunikacijos kanalą Tvarkytojas taip pat informuos Pardavėjus apie atitinkamus Taisyklių, finansinių įstatymų ir taisyklių pakeitimus.

 • 6. Paslaugų lygio sutartis

  • 6.1 Veiksnumo įsipareigojimų mokėjimo sąsaja

   Mokėjimo sąsaja yra Tvarkytojo mokėjimo platformos dalis, kuri tvarko Sandorių apdorojimą tuo momentu, kai Pirkėjas inicijuoja mokėjimą Pardavėjui. „Marketplace“ prijungia Pardavėją prie Mokėjimo sąsajos, o Pardavėjas pateikia Sandorius per šią Mokėjimo sąsają. Tvarkytojas įsipareigoja dėti visas komerciniu požiūriu pagrįstas pastangas ir sukonfigūruoti savo sistemas taip, kad būtų užtikrintas vidutinis minimalus mokėjimo sąsajos veikimo laikas 99,9 % (mėnesiniu pagrindu), kad būtų galima gauti operacijų užklausas, išskyrus mokėjimo sąsajos veikimo laiko sustabdymą, kurį sukelia Pardavėjo, Įsigyjančių asmenų, „Marketplace“ ar Sistemos savininko veiksmai ar neveikimas, Pardavėjo konkrečiu prašymu įgyvendinti pakeitimai, bendrieji interneto gedimai, atskirų Mokėjimo būdų gedimai arba force majeure. Pardavėjas yra įsipareigojęs nedelsiant pranešti Tvarkytojui per „Marketplace“ apie bet kokį mokėjimo sąsajos sutrikimą, kurį jis patiria, ir suteikti visą pagrįstai prašomą bendradarbiavimą tiriant ir išsprendžiant bet kokį tokį sutrikimą.

   Tvarkytojas deda visas pagrįstas pastangas, kad būtų išvengta būtinybės išjungti mokėjimo sąsają planuojamai priežiūrai atlikti. Jei išskirtinėmis aplinkybėmis tokia priežiūra vis dėlto pasirodys būtina, Tvarkytojas pateiks kuo daugiau pranešimų ir planuoja tokią priežiūrą taip, kad būtų kuo labiau sumažintas galimų paveiktų sandorių skaičius visiems savo Pardavėjams. Jeigu kritinėse situacijose (pvz., force majeure ar teroristinio išpuolio atveju) mokėjimo sąsajai reikalinga neplanuota techninė priežiūra, dėl kurios ji turi būti pašalinta iš interneto, tvarkytojas panaudos visus turimus išteklius, kad reikalaujamas neveikimo laikas būtų kuo trumpesnis.

  • 6.2 Saugumas ir atitiktis

   Tvarkytojas imasi pagrįstų priemonių užtikrinti saugią mokėjimo sistemą ir išlaiko savo sistemas, naudojamas teikiant Paslaugas, sertifikuotas pagal PCI-DSS saugumo standartus.

 • 7. Prašymas grąžinti sumokėtą sumą ir grąžinimas

  • 7.1 Prašymas grąžinti sumokėtą sumą

   Pardavėjas imasi visų pagrįstų priemonių, kad užtikrintų, jog Pardavėjo Produktai ir Paslaugos būtų faktiškai pristatomi pagal galiojančius įstatymus ir pirkėjo pateiktus užsakymus, kad būtų išvengta bet kokių grąžinamų mokesčių. Jeigu Tvarkytojas turi priežasčių įtarti, kad Pardavėjas savo Paslaugų ar Produkto nepateikia Pardavėjo Paslaugų arba Pardavėjo Produkto pristatymo metu arba iki Tvarkytojo Paslaugų pristatymo datos ir (arba) jeigu Tvarkytojas turi priežasčių įtarti, kad Pardavėjo Produktai ar Pardavėjo Paslaugos, dėl kurių Tvarkytojas apdoroja Sandorius, yra pagrįsti sukčiavimu, gali sukelti didelę Grąžinimo apimtį ir (arba) yra neteisėti, Tvarkytojas turi teisę sustabdyti visų susijusių Sandorių įvykdymą ir (arba) blokuoti Patvirtinimus, kol Tvarkytojas įsitikina, kad atitinkami Pardavėjo Produktai ir Paslaugos yra faktiškai pristatomi pagal galiojančius įstatymus ir pirkėjo pateiktus užsakymus.

  • 7.2 Grąžinimas

   Grąžinamosios išmokos apmokestinamos kaip Tvarkytojo Sandoris, o grąžinimas gali būti atliktas pateikus išankstinį pranešimą Pardavėjui, jei reikia asmens įsikišimo arba jei grąžinimo operacijai apdoroti reikia papildomų išlaidų. Tvarkytojas grąžinimo nevykdys (t. y. atitinkama suma nebus grąžinta Tvarkytojo atitinkamam pirkėjui, tiesiogiai arba per atitinkamą Pirkėją/Sistemos savininką), jeigu lėšų šiuo tikslu negalima atimti iš kito Susitarimo arba jos nėra finansuojamos kitaip. Grąžinamosios išmokos nėra finansuojamos iš Tvarkytojo lėšų.

 • 8. Nuosavybės teisės

  Nuosavybės teisės į Programinę įrangą ir kitas medžiagas bei visos kitos su Paslaugomis susijusios intelektinės nuosavybės teisės priklauso Tvarkytojui ir jo licencijų išdavėjams. Prekybos sutartis neperleidžia jokių intelektinės nuosavybės teisių šiuo atžvilgiu ir tik suteikia Pardavėjui ribotą, neišskirtinę ir neperleidžiamą licenciją naudoti Programinę įrangą ir visas kitas Tvarkytojo pateiktas medžiagas išimtinai Paslaugų naudojimo tikslu, laikantis šių sąlygų ir taikytinų naudojimo instrukcijų, kurias Pardavėjas laikas nuo laiko perduoda per Tvarkytojo svetainę.

 • 9. Konfidencialumas, privatumas ir atitiktis

  • 9.1 Konfidencialumas

   Visa informacija, susijusi su Pardavėju ar Tvarkytoju ir nurodyta kaip konfidenciali, ir visa informacija, kuri nėra aiškiai nurodyta kaip konfidenciali, bet kuri dėl savo pobūdžio ar turinio turėtų būti laikoma konfidencialia, laikoma „Konfidenciali informacija“. Kiekviena šalis išlieka visų kitai šaliai pateiktų duomenų savininke. Kiekviena Šalis įsipareigoja imtis visų būtinų priemonių, kad būtų apsaugotas visos kitos Šalies Konfidencialios informacijos konfidencialumas, visų pirma: • bendrinti Konfidencialią informaciją tik su šalių (įskaitant „Marketplace“) darbuotojais ir atstovais, kuriems reikia turėti prieigą prie tokios informacijos, kad galėtų naudotis teisėmis ir pareigomis pagal Prekybos sutartį; ir • susilaikyti nuo bet kokios konfidencialios informacijos pateikimo bet kuriai trečiajai šaliai be kitos šalies išankstinio rašytinio sutikimo, išskyrus Tvarkytoją, kai tai būtina Paslaugoms teikti. Pareiga išlaikyti konfidencialumą netaikoma informacijai, kuri: • prieinama plačiajai visuomenei; • trečiosios šalies atskleista vienai iš šalių be jokio konfidencialumo įsipareigojimo; • jau turima arba žinoma vienai iš šalių atskleidimo metu; • sukurta nepriklausomai nuo kitos šalies konfidencialios informacijos; arba • jeigu ir tiek, kiek viena iš šalių ir (arba) jų darbuotojai pagal įstatymą arba teismo ar administracinės institucijos sprendimą yra įpareigoti atskleisti tokią informaciją.

   Šioje dalyje aprašyta konfidencialumo prievolė lieka galioti ir nutraukus Prekybos sutartį, neatsižvelgiant į nutraukimo priežastis.

   Šie duomenys laikomi konfidencialiais, nereikalaujant jokių specialių nuorodų: • visi finansiniai duomenys; • prekybos sutarties konkrečios sąlygos, jei taikytina; ir • visi naudotojo vadovai, rekomendacijos ir bet kokia Programinė įranga, susijusi su Tvarkytojo produktais ir paslaugomis.

  • 9.2 Privatumas

   Kai Tvarkytojas tvarko asmens duomenis teikdamas Paslaugas, jis veikia kaip Tvarkytojas pagal Pardavėjo ir (arba) „Marketplace“ nurodymus ir atsakomybę pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą 2016/679, įskaitant jo įpėdinius, ir taikytinus Nyderlandų privatumo įstatymus. Pardavėjas laikysis Pardavėjo kilmės šalies ir tų šalių, kuriose Pardavėjas kartais siūlo savo prekes ir (arba) paslaugas, asmens duomenų apsaugos įstatymų, ypač tvarkant ir perduodant Asmens duomenis Tvarkytojui naudojantis Paslaugomis ir pateikiant sandorius. Tiek Tvarkytojas, tiek Pardavėjas įgyvendina tinkamas priemones asmens duomenų apsaugai nuo piktnaudžiavimo. Tvarkytojas nesinaudoja Asmens duomenimis, kuriuos Tvarkytojas tvarko Pardavėjo vardu pagal Prekybos sutartį, jokiais kitais tikslais nei teikiant Paslaugas ir laikantis galiojančių įstatymų ir Sistemos taisyklių.

  • 9.3 Atitiktis

   Pardavėjo naudojimasis Pateiktų mokėjimų puslapiu yra suderinamas su PCI pagal Tvarkytojo PCI DSS sertifikavimo Pateiktų mokėjimų puslapiu Pardavėjas laikosi šių Taisyklių ir sąlygų.

  • 9.4 Naudojimasis paslaugomis

   Laikydamasis Nyderlandų įstatymų dėl įsilaužimo ir kompiuterinių nusikaltimų, Pardavėjas naudoja Paslaugas tik tuo tikslu, dėl kurio susitarta, ir konkrečiai neatlieka ar neleidžia atlikti jokių veiksmų, kurie kenkia Paslaugų saugumui ar veikimui be Pardavėjo išankstinio rašytinio sutikimo.

 • 10. Trukmė ir nutraukimas

  • 10.1 Trukmė

   Išskyrus atvejus, kai Prekybos sutartyje aiškiai susitarta kitaip, Prekybos sutartis sudaroma neribotam laikotarpiui, kol viena iš šalių nutraukia ją, pateikdama ne mažiau kaip 2 mėnesių rašytinį pranešimą kitai šaliai. Tokie pranešimai gali būti pateikiami per „Marketplace“ bet kuriai šaliai.

  • 10.2 Nutraukimas

   Pardavėjas turi teisę nedelsiant nutraukti Prekybos sutartį, jei: • Paslaugos prieinamumas bet kuriuo konkrečiu kalendoriniu mėnesiu yra mažesnis nei 95 %; ir (arba) • 6 straipsnyje nurodyti SLA įsipareigojimai neįvykdomi 3 mėnesius iš eilės.

   Tvarkytojas turi teisę nutraukti Prekybos sutartį ir (arba) nutraukti Pardavėjo operacijų apdorojimą arba atsiskaitymą nedelsiant iš dalies arba visiškai, jeigu: • Tvarkytojas pagrįstai įtaria, jog teikiant Pardavėjo Paslaugas/Produktus, kurių atžvilgiu Pardavėjas teikia Paslaugą, kad Pardavėjas pažeidžia šalies, iš kurios Pardavėjo Paslaugos / Produktai yra siūlomi, teisės aktus. • Pardavėjas iš esmės pakeitė Pardavėjo Paslaugų / Produktų tipą negaudamas išankstinio rašytinio Tvarkytojo leidimo naudoti Paslaugas naujiems ar pakeistiems Pardavėjo paslaugų / Produktų tipams; • Pardavėjas iš esmės pažeidžia bet kurią Prekybos sutarties sąlygą, Sistemos taisykles ir (arba) taikytinus įstatymus naudojantis Paslaugomis. • Pardavėjas nepateikė patenkinamos Registracijos informacijos per numatytą laiką. • Pirkėjas arba Sistemos savininkas reikalauja, kad Tvarkytojas nutrauktų arba sustabdytų Paslaugų teikimą Pardavėjui dėl Mokėjimo būdų, kuriuos toks Pirkėjas arba Sistemos savininkas pateikė Tvarkytojui. • Tvarkytojas nustato, kad yra aiškių požymių, kad Pardavėjas yra arba gali tapti nemokiu ir (arba) negali pateikti esminės Pardavėjo produktų/paslaugų dalies; arba • susitarimas, kurį Pardavėjas sudarė su „Marketplace“ dėl „Marketplace“ paslaugų naudojimo, yra nutrauktas arba kitaip pasibaigė ir (arba) įvyksta įvykis, leidžiantis „Marketplace“ nutraukti bet kokį tokį susitarimą.

 • 11. Atsakomybė

  • 11.1 Nėra atsakomybės trečiosioms šalims

   Tvarkytojas atsako tik už savo veiksmus ar neveikimą, o ne už trečiųjų šalių veiksmus ar neveikimą. Ši išimtis aiškiai taikoma Sistemos savininkų ir įsigyjančiųjų asmenų veiksmams ar neveikimui arba įvykiams ar veiklai, kylančiai už Tvarkytojo sistemų ribų (pvz., interneto sutrikimams ar trikdžiams trečiųjų šalių sistemose), išskyrus atvejus, kai tokie įvykiai atsirado dėl Tvarkytojo ketinimo ar didelio aplaidumo.

  • 11.2 Atsakomybės apribojimas

   Bendroji Tvarkytojo atsakomybė pagal Prekybos sutartį Pardavėjo atžvilgiu už sutarties pažeidimą, civilinės teisės pažeidimą ar bet kokią kitą teisinę teoriją bet kuriais kalendoriniais metais yra ribojama iki 10 000 eurų sumos. Tvarkytojas neatsako už jokius specialius, netiesioginius ar pasekminius (įskaitant bet kokį pelno, verslo, sutarčių, pajamų ar numatomų santaupų praradimą arba žalos reputacijai) nuostolius dėl sutarties pažeidimo, civilinės teisės pažeidimo ar pagal bet kurią kitą teisinę teoriją.

   Nei Tvarkytojas, Pardavėjas nei bet kuri kita Prekybos sutarties šalis neišskiria ar neriboja savo atsakomybės pagal Prekybos sutartį dėl ketinimo, didelio aplaidumo, mirties, sukčiavimo ar asmens sužalojimo.

 • 12. Nuostolių atlyginimas

  Jei trečiosios šalys pareiškia pretenzijas dėl žalos atlyginimo, sąnaudų ir išlaidų, pareiškiančių, kad šios trečiosios šalys yra bet kokių teisių, susijusių su Programine įranga ir (arba) Tvarkytojo sistemomis, savininkės, Tvarkytojas nedelsdamas atlygins už Trečiųjų šalių pretenzijas, įskaitant pagrįstas savo teisinės gynybos išlaidas, ir pasiūlys Pardavėjui būtiną teisinės gynybos pagalbą. Pardavėjas atlygins ir apsaugos Tvarkytoją nuo bet kokių pretenzijų (įskaitant teisinius mokesčius), kurias Tvarkytojui pareiškė bet kuri trečioji šalis (įskaitant Sistemos savininkus ir įsigyjančius asmenis bei jų pretenzijas dėl baudos sumokėjimo) dėl Pardavėjo pažeistų Prekybos sutarties sąlygų, taikytinų įstatymų ir (arba) Sistemos taisyklių, taikomų Pardavėjo naudojamiems Mokėjimo būdams.

 • 13. Bendrosios nuostatos

  • 13.1 Perdavimas

   Tvarkytojas turi teisę bet kuriuo metu perleisti, naujinti ar kitaip perleisti Prekybos sutartį kitai Bendrovės grupės bendrovei, t. y. bendrovei, turinčiai ne mažiau kaip 50 proc. tų pačių akcininkų, be išankstinio Pardavėjo sutikimo, apie tokį perdavimą raštu pranešdamas Pardavėjui.

  • 13.2 Nulinės nuostatos

   Jei bet kuri Prekybos sutarties nuostata (įskaitant šias Taisykles ir sąlygas) yra paskelbta negaliojančia arba netaikoma, ta nuostata laikoma neegzistuojančia, o visos kitos Prekybos sutarties nuostatos (įskaitant šias Taisykles ir sąlygas) lieka galioti. Šalys įsipareigoja imtis visų priemonių, kad panaikintų pripažintą negaliojančia ir (arba) netaikytiną nuostatą ir pakeistų ją nuostata, kiek įmanoma artėjančia prie pripažintos negaliojančios ir (arba) netaikytinos nuostatos ekonominio tikslo.

  • 13.3 Visa sutartis

   Prekybos sutartis apima visus šalių tarpusavio įsipareigojimus ir pakeičia visus kitus išankstinius šalių sutartinius įsipareigojimus. Jokie bet kurios Šalies atstovavimai, garantijos ar įsipareigojimai, suteikti bet kuriai kitai Šaliai pagal Prekybos sutartį, neturi jokios galios ar poveikio, išskyrus atvejus, kai jie yra aiškiai sumažinti į rašytinę ir kartojami Prekybos sutartyje, ir visi numanomi ar ankstesni atstovavimai, garantijos ir įsipareigojimai, išskyrus tai, kas aiškiai nurodyta Prekybos sutartyje, aiškiai neįtraukiami į didžiausią įstatymo leidžiamą mastą.

  • 13.4 Sąlygų ir nuostatų pakeitimai

   Tvarkytojas gali periodiškai peržiūrėti šias Taisykles ir sąlygas, pateikdamas ne mažiau kaip 30 dienų rašytinį pranešimą Pardavėjui per „Marketplace“. Jei pakeitimas turi didelį neigiamą poveikį Pardavėjui ir Pardavėjas nesutinka su pakeitimu, Pardavėjas gali nutraukti Pardavėjo sutartį, pateikdamas Tvarkytojui rašytinį pranešimą prieš vieną mėnesį (toks pranešimas apie nutraukimą turi būti išsiųstas ne vėliau kaip per 60 dienų nuo Pardavėjo pranešimo apie pakeitimą gavimo). Pardavėjas neturi teisės prieštarauti ir neturi šiame punkte nustatytų teisių dėl bet kokių pakeitimų, kuriuos Tvarkytojas įgyvendina, kad atitiktų taikytinus įstatymus, reglamentus ar reikalavimus, kuriuos nustato atitinkami perkantieji subjektai ir (arba) Sistemos savininkai ar finansų reguliavimo institucijos. Tokiems pakeitimams gali būti taikomi trumpesni pranešimo laikotarpiai, jei reikia laikytis atitinkamų reikalavimų.

  • 13.5 Internetinė sutartis – rašytinis patvirtinimas

   Tais atvejais, kai Pardavėjas sudarė Pardavėjo sutartį su Tvarkytoju per „Marketplace“ interneto svetainę arba bet kuriomis kitomis internetinėmis priemonėmis, Tvarkytojas bet kuriuo metu gali paprašyti Pardavėjo patvirtinti savo pritarimą Pardavėjo sutarties sąlygoms (įskaitant šias Taisykles ir sąlygas) rašytiniu dokumentu, kurį pasirašė Pardavėjo įgaliotas atstovas. Jei Pardavėjas nesilaiko tokio prašymo per 5 darbo dienas nuo Pardavėjo prašymo tai padaryti gavimo (kuris gali būti išduotas Pardavėjui per Pardavėjo sutarties sudarymo metu pateiktą kontaktinį el. pašto adresą), Pardavėjas pasilieka teisę sustabdyti kai kurias ar visas Paslaugas, kol Pardavėjas įvykdys tokį prašymą.

  • 13.6 Vertimai

   Prekybos sutarties sąlygos, įskaitant šias Taisykles ir sąlygas, jums pateikiamos anglų kalba. Bet kokios kitos sąlygos ar pateikta informacija, pateikta jums dėl šios prekybos sutarties bet kuria kita nei anglų kalba, nėra mūsų sutarties dalis ir yra skirta tik informacijai.

  • 13.7 Mokėjimo paslaugų direktyvos taikymas

   Nyderlandų Civilinio kodekso (Burgerlijk Wetboek) 7 knygos 7B antraštinė dalis ir kiti įstatymai bei kiti teisės aktai, įgyvendinantys Direktyvą (ES) 2015/2366 (toliau – PSD2) arba jos pirmtaką, Direktyvą 2007/64/EB (toliau – PSD), netaikomi tiek, kiek leidžiama nukrypti nuo atitinkamų nuostatų santykiuose su vartotojais pagal PSD2 38 ir 61 straipsnius (arba PSD 30 ir 41 straipsnius). Kai Tvarkytojas Pardavėjui teikia mokėjimo paslaugas Europos ekonominėje erdvėje (toliau – EEE) ir kai pirkėjo mokėjimo paslaugų teikėjas yra EEE, Šalys pagal PSD2 62 straipsnio 2 dalį sutinka ir patvirtina, kad Pardavėjas sumoka Tvarkytojo taikomus mokesčius, o Pirkėjas sumoka savo mokėjimo paslaugų teikėjo taikomus mokesčius (t. y. „SHA“ (bendras) principas).

 • 14. Ginčų sprendimas

  • 14.1 Ginčų tvarkymas

   Šalys įsipareigoja imtis visų priemonių, kad būtų pasiektas draugiškas susitarimas dėl bet kokio ginčo, kylančio dėl Prekybos sutarties galiojimo, aiškinimo ar įvykdymo. Šis 14.1 straipsnis nedaro poveikio šalies teisei siekti laikinų teisių gynimo priemonių prieš bet kurią kitą šalį (pvz., įsakymo) per kompetentingus teismus, siekiant apsaugoti savo teises ir interesus, arba vykdyti bet kurios kitos šalies įsipareigojimus.

  • 14.2 Taikoma teisė ir jurisdikcija

   Prekybos sutartį ir šias Sąlygas reglamentuoja tik Nyderlandų teisė, išskyrus Konvenciją dėl tarptautinio prekių pardavimo sutarčių. Nesant draugiško susitarimo, bet koks ginčas, susijęs su Prekybos sutarties galiojimu, aiškinimu ar įvykdymu, perduodamas išimtinei kompetentingų Nyderlandų Amsterdamo teismų jurisdikcijai.