Legal

Regulamin Adyen For Platforms

 • 1. Definicje

  W niniejszym Regulaminie zastosowanie mają następujące definicje:

  3D Secure Protokół "Three-Domain Secure" opracowany przez Visa International Inc. (Visa) oznaczony jako "Verified by Visa" oraz "MasterCard SecureCode" opracowany przez MasterCard International Inc. (MasterCard), łącznie z kolejnymi jego wersjami i wszelkimi poprawkami do niego.

  Podmiot przejmujący / Bank przejmujący Instytucja finansowa, która jest autoryzowana przez Właściciela Schematu w celu umożliwienia korzystania z Metod Płatności poprzez przyjmowanie Transakcji od Akceptantów w imieniu Właścicieli Schematu Płatności, kierowanie ich do Właścicieli Schematu Płatności lub Banków Emitujących oraz pobieranie i rozliczanie powstałych środków na rzecz Akceptanta.

  Nabywanie za pośrednictwem procesora Korzystanie z Metody Płatności za pośrednictwem Procesora, gdzie Przetwarzający działa jako Nabywca lub Przetwarzający zawiera umowę z odpowiednim Nabywcą będącym stroną trzecią w celu umożliwienia Akceptantowi korzystania z takiej Metody Płatności.

  Autoryzacja Proces, w ramach którego Kupujący (lub Akceptant w imieniu Kupującego) zwraca się o zgodę na wykorzystanie Metody Płatności w celu dokonania określonego zakupu Usługi lub Produktu Akceptanta.

  Dzień roboczy Dzień inny niż sobota lub niedziela, w którym banki w Holandii są otwarte dla klientów.

  Okres przechwytywania Okres, w którym Autoryzowana Transakcja może zostać Przechwycona. Okres Przechwytywania różni się w zależności od Metody Płatności.

  Przechwytywanie Potwierdzenie przez Akceptanta dla Nabywcy, że Transakcja, dla której otrzymał Autoryzację, ma być wykonana i Rachunek kupującego ma być faktycznie obciążony z tytułu tej Transakcji.

  Karta Każda forma Karty Kredytowej lub Karty Debetowej, która może być użyta przez Kupującego do przeprowadzenia Transakcji na rachunku Karty Kupującego.

  System kart płatniczych Visa, MasterCard lub porównywalne podmioty dostarczające Karty.

  Metoda weryfikacji karty / kod CVM 3- lub 4-cyfrowy kod numeryczny, który jest wydrukowany na karcie. Kod ten znany jest jako: dla Visa: CVV2; dla MasterCard: CVC2; dla American Express: CID. Wspólnie określany jako Kod CVM.

  Posiadacz karty Każda osoba, której wydano Kartę, która posiada i używa Karty oraz, gdy jest to wymagane na Karcie, której podpis widnieje na Karcie jako upoważnionego użytkownika.

  Obciążenie zwrotne Transakcja, która została skutecznie obciążona zwrotem na wniosek Kupującego lub Emitenta zgodnie z odpowiednimi Zasadami Systemu, skutkująca anulowaniem Transakcji, w odniesieniu do której Akceptant otrzymał zapłatę lub miał otrzymać zapłatę. Jeżeli obciążenie zwrotne dotyczy Transakcji, w odniesieniu do której Akceptant otrzymał już Rozliczenie związanych z nią środków, skutkuje to bezwarunkowym obowiązkiem Akceptanta do natychmiastowego zwrotu Rozliczonych środków do Procesora, aby umożliwić Procesorowi zwrot tych środków do Właściciela Schematu Płatności lub Nabywcy.

  Data doręczenia Data, w której kompletny Produkt Akceptanta i/lub Usługa Akceptanta są dostarczane do kupującego, który zapłacił za odpowiednią Transakcję.

  Grzywna Wszelkie grzywny, podwyższone opłaty za usługi lub inne dodatkowe płatności nałożone przez Właścicieli Schematu Płatności i/lub Nabywców na Akceptanta i/lub Procesora, w wyniku sytuacji takich jak, ale nie tylko, naruszenie Zasad Systemu przez Akceptanta lub spowodowane przez Akceptanta, nadmierny poziom Nadużyć finansowych lub nadmierny poziom Obciążenia zwrotnego.

  Narzędzie do kontroli oszustw Zestaw narzędzi do kontroli oszustw udostępniony przez Przetwarzającego w ramach Usług, który przypisuje Transakcjom wynik wskazujący na prawdopodobieństwo, że Transakcja jest oszustwem i umożliwia Marketplace (w imieniu Akceptanta) automatyczne odrzucenie Transakcji w oparciu o wartości progowe ustalone przez Marketplace w imieniu Akceptanta.

  Emitent / Bank Emitujący Instytucja, która wydaje Kupującemu Metody Płatności i której nazwa widnieje na wyciągu z Karty lub rachunku bankowego jako Wydawca lub która nawiązuje z Kupującym stosunek umowny w odniesieniu do Metody Płatności.

  Marketplace Marketplace oferujący Platformę Marketplace, za pośrednictwem której Akceptant łączy się z kupującymi.

  Platforma Marketplace Platforma e-commerce udostępniana przez Marketplace do korzystania przez Akceptanta.

  Akceptant Strona zawierająca z Procesorem Umowę handlową, na rzecz której Procesor przetwarza Transakcje związane z Usługą Akceptanta oraz Produktami Akceptanta.

  Umowa handlowa Warunki uzgodnione w procesie aplikacji, jak również warunki wszelkich dokumentów, o których mowa w procesie aplikacji (takich jak niniejszy Regulamin), które składają się na umowę zawartą pomiędzy Procesorem a Akceptantem o świadczenie Usług na rzecz Akceptanta, w tym wszelkie Załączniki i inne dokumenty dołączone do niej przez odniesienie.

  Produkt handlowy / Serwis handlowy Produkt/usługa, którą sprzedaje Akceptant i dla której przetwarzane są Transakcje.

  Waluta zamówienia Waluta, w której Transakcja jest pierwotnie oferowana kupującemu.

  Waluta płatności Waluta, w której przetwarzana jest Transakcja.

  Szczegóły dotyczące płatności Informacje składające się na komunikat o Transakcji, które muszą być przekazane do Interfejsu Płatniczego w celu umożliwienia przetwarzania Transakcji przez Procesor oraz przeprowadzenia kontroli nadużyć, w tym szczegóły dotyczące Karty, kupującego, odpowiednie szczegóły uwierzytelniające oraz kwotę płatności.

  Interfejs płatniczy Metoda połączenia elektronicznego udostępniona Akceptantowi przez Procesora w celu przekazania Szczegółów Płatności dla poszczególnych Transakcji, umożliwiająca Procesorowi świadczenie Usług w odniesieniu do nich.

  Metoda płatności Metoda umożliwiająca dokonywanie płatności przez kupujących na rzecz Akceptantów, taka jak Karty, przelewy bankowe online i offline oraz polecenia zapłaty, oferowana przez Właścicieli Schematu Płatności.

  Procesor Adyen N.V., spółka zarejestrowana w Amsterdamie pod numerem 34259528 z siedzibą przy Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ w Amsterdamie, Holandia.

  Refundacja (Częściowe) odwrócenie danej Transakcji z inicjatywy lub na wniosek Akceptanta, w wyniku którego środki zostają zwrócone Kupującemu.

  Właściciel Schematu Płatności Strona oferująca i/lub regulująca daną Metodę Płatności.

  Regulacje schematu Zbiorowy zestaw regulaminów, zasad, regulacji, przepisów operacyjnych, procedur i/lub zwolnień wydanych przez Właścicieli Schematu Płatności, które mogą być zmieniane lub uzupełniane w czasie i których Akceptant musi przestrzegać podczas korzystania z danej Metody Płatności. Procesor może za pośrednictwem Marketplace udostępnić Akceptantowi wyciągi i streszczenia Zasad Systemu, jednak wiążące dla Akceptanta są wyłącznie obowiązujące w danym czasie Regulacje schematu wydane przez odpowiedniego Właściciela Schematu Płatności.

  Usługa(i) Zbiorowy zestaw usług związanych z przetwarzaniem płatności, kontrolą nadużyć, uzgadnianiem, raportowaniem, Rozliczeniami oraz innych usług świadczonych przez Procesora na rzecz Akceptanta w celu umożliwienia Akceptantowi korzystania z Metod Płatności w celu otrzymywania płatności od kupujących.

  Rozliczenie Płatność kwot należnych Akceptantowi od Procesora, należnych w związku z rozliczeniami otrzymanymi przez Procesora od Akwizytorów lub Właścicieli Schematu za Transakcje ważnie przetworzone dla Akceptanta, pomniejszona o kwoty z tytułu Zwrotów i Obciążeń zwrotnych, opłat oraz kwot potrzebnych do utrzymania Depozytu Akceptanta na aktualnym wówczas Poziomie Depozytu. "Rozliczać" i "Rozliczone" będą miały odpowiednie znaczenie.

  Oprogramowanie Zbiorowy zestaw programów i danych opracowanych i/lub obsługiwanych przez Procesora w celu świadczenia Usług na rzecz Akceptantów, w tym Interfejs Płatniczy.

  Zasady i Warunki Aktualna wersja niniejszych warunków i zasad obowiązujących u Procesora.

  Transakcja Żądanie Autoryzacji ze strony Kupującego dotyczące płatności od Kupującego na rzecz Akceptanta złożone przez Akceptanta do Procesora.

  Kwota niezrealizowanego zamówienia Całkowita kwota Autoryzowanych, Przechwyconych i/lub Rozliczonych Transakcji dla Akceptanta w dowolnym momencie, dla których Produkty Akceptanta i/lub Usługi Akceptanta nie zostały dostarczone do odpowiednich kupujących w tym czasie i/lub dla których prawa do zwrotu lub anulowania zamówienia kupującego zgodnie z warunkami Akceptanta i/lub obowiązującym prawem jeszcze nie wygasły.

 • 2. Opis usługi

  • 2.1 Przetwarzanie płatności

   Akceptant będzie korzystał z Usług za pośrednictwem Platformy Marketplace. Marketplace reprezentuje Akceptanta wobec Procesora w zakresie korzystania przez Akceptanta z Usług, a Procesor może założyć, że Marketplace jest upoważniony i upełnomocniony przez Akceptanta do korzystania z Usług, składania Transakcji w imieniu Akceptanta oraz zgodnie z zezwoleniami i instrukcjami Akceptantów, które Marketplace uzyska od Akceptantów.

   Akceptant jest zobowiązany zapewnić, aby wszystkie dane, których Procesor zażąda w związku z Transakcją, w tym dane potrzebne do kontroli oszustw, zostały dostarczone. Jeśli Akceptant nie dostarczy wymaganych danych do każdej Transakcji, Procesor może zostać zmuszony na mocy Regulacji Schematu do zawieszenia przetwarzania Transakcji i/lub Transakcje mogą zostać odrzucone przez odpowiednich Właścicieli Schematu Płatności lub Nabywców. Procesor może zmieniać wymagane dane potrzebne do przetwarzania Transakcji każdorazowo informując Akceptanta za pośrednictwem Marketplace w zakresie niezbędnym do przetworzenia takiej Transakcji i przeprowadzenia kontroli nadużyć zgodnie z obowiązującymi Regulacjami Schematu. Marketplace jest zobowiązany do (i) dostępu do danych na poziomie Transakcji w celu zapewnienia wsparcia Akceptantowi na poziomie poszczególnych Transakcji oraz (ii) technicznego zarządzania ustawieniami użytkownika Akceptanta w odniesieniu do Usług w imieniu Akceptanta (np. 3D Secure, ustawienia kontroli oszustw).

  • 2.2 Rejestracja handlowca i kontrola KYC

   W celu umożliwienia Procesorowi przestrzegania przepisów antyterrorystycznych, przepisów dotyczących usług finansowych oraz innych obowiązujących praw i regulacji, a także wymogów KYC („Poznaj Swojego Klienta") nałożonych przez Właścicieli Schematu i Nabywców, Akceptant musi przy zawieraniu Umowy handlowej, a następnie na pierwsze żądanie Procesora dostarczyć określone informacje o sobie i swojej działalności („Informacje Rejestracyjne"). Akceptant gwarantuje bezwarunkowo, że wszystkie dostarczone przez niego Informacje Rejestracyjne są prawidłowe i aktualne.

   Akceptant zapewni Procesorowi co najmniej 3 Dni Robocze wcześniejszego pisemnego powiadomienia za pośrednictwem Marketplace o wszelkich zmianach w Informacjach Rejestracyjnych. Akceptant dostarczy na pierwsze żądanie Procesora dodatkowe informacje i dokumentację uzupełniającą, które Procesor może w uzasadniony sposób uznać za potrzebne do zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem i przepisami oraz wymogami KYC Właściciela Schematu i Nabywcy. Akceptant zgadza się, że Procesor może przeprowadzić dalsze kontrole tożsamości, zdolności kredytowej i przeszłości Akceptanta poprzez kontakt i konsultacje z odpowiednimi rejestrami, organami rządowymi i relacjami z Akceptantem. Procesor będzie przetwarzał Informacje Rejestracyjne Akceptanta zgodnie z jego Oświadczeniem o Prywatności (dostępnym na stronie www.adyen.com).

   Akceptacja Akceptanta przez Procesora jako użytkownika Usług oraz odpowiednich Metod Płatności ma charakter ściśle osobisty i ogranicza się do korzystania przez Akceptanta z Usług w celu dokonywania płatności za własne produkty i usługi Akceptanta. Akceptant nie może korzystać z Usług w celu ułatwienia płatności za produkty lub usługi sprzedawane przez osoby trzecie i w związku z tym nie może odsprzedawać Usług osobom trzecim. Akceptant może korzystać z Usług wyłącznie w ramach wykonywania swojej działalności handlowej, gospodarczej, rzemieślniczej lub zawodowej.

   Wsparcie dla każdej Metody Płatności podlega akceptacji przez odpowiedniego Właściciela Schematu lub Nabywcę wykorzystywanego przez Właściciela Schematu, którą to akceptację Nabywca lub Właściciel Schematu może wstrzymać lub wycofać według własnego uznania w dowolnym czasie. Akceptant niniejszym upoważnia Procesora do przekazania Informacji Rejestracyjnych otrzymanych od Akceptanta odpowiednim Właścicielom Schematów i Nabywcom w celu uzyskania zgody na udostępnienie Akceptantowi ich Metod Płatności.

  • 2.3 Obsługa metod płatności

   Metody Płatności obsługiwane w ramach Usług mogą się zmieniać od czasu do czasu. Procesor powiadomi Akceptanta (za pośrednictwem Marketplace) o zaprzestaniu lub zmianie sposobu płatności z co najmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem, chyba że nie jest to racjonalnie możliwe ze względu na przyczynę takiej decyzji. Procesor dołoży wszelkich starań, by zaoferować Akceptantowi alternatywę dla każdej wycofanej Metody Płatności.

   Akceptant rozumie, że Nabywcy i/lub Właściciele Schematów mogą anulować pewne Metody Płatności, zmienić ich charakterystykę lub zmienić kryteria akceptacji, na podstawie których je udostępniają. W konsekwencji, Procesor może być zmuszony do zablokowania Akceptantowi dalszego korzystania z Metody Płatności lub nałożyć dodatkowe ograniczenia lub warunki na jej dalsze użytkowanie w wyniku takich decyzji odpowiedniego Nabywcy i/lub Właściciela Schematu. W miarę możliwości Procesor dołoży wszelkich starań, by powiadomić Akceptanta z wyprzedzeniem (za pośrednictwem Marketplace) o wszelkich takich zmianach lub anulowaniu Metody Płatności.

  • 2.4 3D Secure

   Procesor będzie w ramach Usług wspierać uwierzytelnianie 3D Secure, jeśli jest ono wspierane przez odpowiedniego Właściciela Schematu i/lub nabywcę będącego osobą trzecią.

  • 2.5 Waluta płatności

   Procesor będzie miał prawo zaoferować Kupującemu możliwość użycia innej waluty niż Waluta Zlecenia, w którym to przypadku Akceptant i tak zawsze otrzyma Rozliczenie kwoty Transakcji w Walucie Zlecenia (z wyjątkiem przypadku, gdy uzgodniona zostanie inna waluta lub Akceptant nie udostępni rachunku bankowego do Rozliczeń w Walucie Zlecenia).

  • 2.6 Kontrola nadużyć finansowych

   Wszystkie Transakcje przetwarzane w ramach Usług będą sprawdzane przez Narzędzie Kontroli Oszustw Procesora, które przeprowadza szereg kontroli Transakcji i przypisuje wynikowy całkowity wynik do Transakcji, który przedstawia prawdopodobieństwo, że Transakcja jest nieuczciwa. Narzędzie Kontroli Oszustw nie gwarantuje zapobiegania nieuczciwym Transakcjom, ani przed wynikającymi z nich Obciążeniami zwrotnymi lub Grzywnami. Niezależnie od całkowitego wyniku, Transakcje mogą być nieuczciwe lub uczciwe. Marketplace będzie technicznie zarządzał ustawieniami narzędzia kontroli oszustw w imieniu Akceptanta. Ponadto, Procesor zastrzega sobie prawo do anulowania Transakcji, co do których ma uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że są nieuczciwe lub wiążą się z innymi działaniami przestępczymi, nawet jeśli Narzędzie Kontroli Oszustw nie zdołało zablokować Transakcji.

  • 2.7 Rozliczenia

   Środki pochodzące od kupującego, pobrane za prawidłowo zrealizowane Transakcje Akceptanta (które są nabywane za pośrednictwem Przocesora), są rozliczane przez właściwego Nabywcy lub Właściciela Schematu na rachunek(i) prowadzony(e) przez Procesora. Środki otrzymane przez Procesora od użytkowników usług płatniczych lub za pośrednictwem innego dostawcy usług płatniczych i przechowywane na rachunku/rachunkach przetwarzania płatności przez Przetwarzającego są chronione zgodnie z wymogami ochronnymi Holenderskiego Banku Centralnego (De Nederlandsche Bank). Przetwarzający następnie rozlicza otrzymane środki bezpośrednio z Akceptantem - potrącając z otrzymanych środków opłaty uzgodnione pomiędzy Marketplace a Akceptantem - który jest wierzycielem otrzymanych środków i posiada wyłączne prawo dysponowania tymi środkami. Rozliczenie następuje na podstawie wiążących Akceptantów instrukcji rozliczeniowych, które są składane przez Marketplace w imieniu Akceptanta za pośrednictwem Platformy Marketplace. Marketplace w żadnym wypadku nie jest uprawniony do wydawania jakichkolwiek indywidualnych dyspozycji wobec Procesora dotyczących rozliczenia środków.

   Procesor jest zobowiązany do dokonania Rozliczenia Transakcji, dla których otrzymał rozliczenie(a) od Nabywcy lub Właściciela Schematu. Do obowiązków Akceptanta należy ocena, czy warunki rozliczenia narzucone przez Metody Płatności (o których informuje się od czasu do czasu za pośrednictwem Marketplace) są możliwe do zaakceptowania przez Akceptanta. Jest to szczególnie istotne w przypadku niektórych Metod Płatności, które nie są monitorowane i regulowane przez rządowe organy finansowe, takie jak, ale nie tylko, karty przedpłacone niezwiązane z Systemem Kart oraz płatności SMS i IVR. Akceptant rozumie i zgadza się, że Procesor nie zrekompensuje Akceptantowi opóźnienia lub niewykonania, niewypłacalności lub bankructwa Nabywcy lub Właściciela Schematu, z powodu których Akceptant otrzyma opóźnione Rozliczenie lub w ogóle nie otrzyma Rozliczenia za przetwarzane Transakcje.

   Procesor zastrzega sobie prawo do wstrzymania Rozliczenia Transakcji, jeśli są one Przechwycone, ale podejrzewane o oszustwo, związane z nielegalną działalnością lub mogące stać się przedmiotem Obciążenia zwrotnego przez Procesora i/lub odpowiedniego Nabywcy i/lub Właściciela Schematu, do czasu zadowalającego zakończenia dochodzenia Procesora, odpowiedniego Nabywcy lub Właściciela Schematu lub strony trzeciej wyznaczonej przez którąkolwiek z tych stron. Akceptant będzie w pełni współpracował przy takim dochodzeniu.

   Żadne odsetki nie będą należne od kwot przetrzymywanych przez Procesora przed Rozliczeniem takich środków na rzecz Akceptanta, z wyjątkiem sytuacji, gdy Rozliczenie jest opóźnione o ponad 30 dni z powodu zamierzonego działania lub rażącego zaniedbania Przetwarzającego. W takim przypadku Procesor będzie zobowiązany do zapłaty odsetek od opóźnionej kwoty Rozliczenia w wysokości 3-miesięcznej stopy EURIBOR +2%.

  • 2.8 Wymagane dane

   Akceptant będzie od czasu do czasu na pierwsze żądanie Procesora dostarczał wszelkich wymaganych informacji dotyczących aktualnych rzeczywistych lub oczekiwanych Dat Dostawy dla przetwarzanych Transakcji oraz szacunków dotyczących średniego czasu pomiędzy Autoryzacją Transakcji a odnośną Datą Dostawy. Ponadto, Akceptant dostarczy Procesorowi na jego pierwsze żądanie wszelkie wymagane informacje na temat aktualnej zdolności Akceptanta do świadczenia Produktów i Usług, które sprzedaje za pośrednictwem Usług, jego sytuacji finansowej, wypłacalności i płynności.

  • 2.9 Obowiązki i ograniczenia Akceptanta

   Akceptant może korzystać z Usług wyłącznie w celu dokonywania płatności za te Produkty i Usługi Akceptanta, których oferowanie za pośrednictwem Platformy Marketplace uzgodnił z Marketplace. Akceptant nie może korzystać z Usług w celu dokonywania płatności za Produkty Akceptanta i/lub Usługi Akceptanta (i) w przypadku, gdy ich oferowanie lub świadczenie do lub z danego kraju jest niezgodne z prawem i/lub (ii) które znajdują się na Liście Produktów i Usług Zakazanych i Zastrzeżonych opracowanej przez Procesora. Lista ta może być aktualizowana według uznania Procesora, jeśli jest to konieczne dla zapewnienia zgodności z prawem, zgodności z Regulacjami schematu, zapobieżenia wysokiemu poziomowi obciążeń zwrotnych i/lub zmniejszenia narażenia na potencjalnie oszukańcze lub nielegalne transakcje. Akceptant zostanie poinformowany o takich aktualizacjach przez Marketplace. W przypadku, gdy opublikowana zmiana wpływa na znaczną część Produktu lub Usług Akceptanta, Akceptant może rozwiązać Umowę Akceptanta poprzez pisemne zawiadomienie Przetwarzającego (za pośrednictwem Marketplace). Przyjęcie Akceptanta przez Przetwarzającego jako klienta nie powinno być interpretowane jako porada lub opinia Przetwarzającego co do legalności Produktów i Usług Akceptanta i/lub zamierzonego wykorzystania Usług przez Akceptanta.

   Usługi Procesora nie powinny być wykorzystywane (a Transakcje nie mogą być przekazywane do przetwarzania) do przedpłacania Produktów i Usług Akceptanta, dla których Data Dostawy przypada w części lub w całości ponad 12 miesięcy po dacie przekazania Transakcji do przetwarzania. Może to spowodować, że Transakcje będą bardziej narażone na obciążenie zwrotne .

  • 2.10 OSTRZEŻENIE - Właściciele schematu kar

   W przypadku naruszenia przez Akceptantów pewnych kluczowych wymogów określonych w Regulacjach schematu, niektórzy Właściciele Schematów (a w szczególności Systemy Kart Płatniczych) mogą nakładać znaczne Kary. Właściciele Schematów czynią to w celu ochrony kupujących, Akceptantów oraz dostawców Metod Płatności przed nadużyciami, oszustwami, nielegalną działalnością, naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, utratą reputacji oraz nadmiernymi kosztami. Kluczowe przykłady Regulacji schematu, które podlegają takim Karom: (i) wykorzystywanie Metody Płatności dla innych Produktów i Usług Akceptanta niż te, dla których Akceptant otrzymał wyraźne upoważnienie do jej wykorzystania; (ii) wykorzystywanie Metody Płatności dla Produktów i Usług Akceptanta, które naruszają obowiązujące przepisy prawa; (iii) wykorzystywanie Metody Płatności do sprzedaży Produktów i Usług Akceptanta, dla których Właściciel Schematu wyraźnie zabronił jej wykorzystania (np. treści dla dorosłych, narkotyków, broni, hazardu); (iv) korzystanie z Metody Płatności na rzecz osób trzecich / odsprzedaż korzystania z Metody Płatności osobom trzecim (upoważnienie Akceptanta do korzystania z Metody Płatności jest ściśle osobiste); (v) odsetek Transakcji Akceptanta podlegających Obciążeniu zwrotnemu przekracza obowiązujący dopuszczalny poziom (vi) naruszenie zobowiązań dotyczących bezpieczeństwa i poufności w odniesieniu do Danych Płatności (patrz punkty 4. 1 i 4.3, aby uzyskać więcej informacji na ten temat); (vii) nieuczciwe, wprowadzające w błąd działania, których ofiarą padają kupujący.

   Zaleca się, aby Akceptant regularnie zapoznawał się z aktualnymi Regulacjami schematu (udostępnionymi za pośrednictwem Marketplace) oraz odpowiednimi zmianami w obowiązujących przepisach prawa, które mają zastosowanie do Produktów i Usług Akceptanta oraz praktyk biznesowych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi Regulacjami schematu. W przypadku, gdy Akceptant uzna Regulacje schematu (w tym możliwość naliczania kary) za nie do zaakceptowania, Akceptant może w dowolnym momencie zaprzestać korzystania z danej Metody Płatności (Regulacje schematu i niniejsze warunki pozostają w mocy w odniesieniu do uprzednio przetworzonych Transakcji na rzecz Akceptanta).

   W przypadku, gdy Procesor dowie się i/lub otrzyma zawiadomienie o potencjalnym narażeniu na grzywnę związaną z jakimkolwiek zachowaniem Akceptanta, Akceptant na pierwsze żądanie zapewni wszelką rozsądną współpracę w celu pomocy w zbadaniu odpowiednich okoliczności i naprawienia danego naruszenia, niezależnie od wszelkich innych praw i środków prawnych przysługujących Procesorowi w takiej sytuacji zgodnie z niniejszymi Warunkami. W miarę możliwości Procesor udostępni odpowiednie informacje zwrotne otrzymane przez Akceptanta podmiotowi nabywającemu/właścicielowi schematu zajmującemu się potencjalną grzywną, aby mogły one zostać wzięte pod uwagę przez podmiot nabywający/właściciela schematu.

  • 2.11 Podatki

   Akceptant zobowiązuje się bronić, chronić i zabezpieczać Procesora przed wszelkimi podatkami VAT, podatkami obrotowymi i innymi podatkami lub opłatami, w tym karami, odsetkami, dopłatami („Podatki") należnymi od wszelkich produktów lub usług Akceptanta lub Marketplace (w tym, lecz nie wyłącznie, od wszelkich Transakcji, Produktów Akceptanta i Usług Akceptanta) oraz kosztami lub szkodami związanymi z takimi Podatkami. Akceptant (i) podejmie wszelkie uzasadnione wysiłki w celu zapewnienia, że Procesor nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek Podatki oraz koszty lub szkody związane z takimi Podatkami, (ii) niezwłocznie poinformuje Procesora o takiej odpowiedzialności oraz (iii) dostarczy Procesorowi wszelkie stosowne informacje i dokumentację w tym zakresie. Ponadto, Akceptant i Marketplace będą solidarnie odpowiedzialni wobec Procesora za wszelkie takie Podatki oraz koszty lub szkody związane z takimi Podatkami.

 • 3. Potrącenie

  Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek prawa do potrącenia, które może przysługiwać Procesorowi z mocy prawa, Procesor może potrącić wszelkie kwoty należne Akceptantowi z wszelkimi kwotami należnymi lub innymi zobowiązaniami Akceptanta, obecnie lub w przyszłości należnymi, należnymi lub zaciągniętymi przez Akceptanta wobec Procesora na mocy, w związku lub na podstawie Warunków i/lub Umowy Akceptanta.

 • 4. Integration

  • 4.1 Integracja za pośrednictwem partnera

   Akceptant zintegruje się z Interfejsem Płatności Procesora za pośrednictwem systemów Marketplace. Akceptant ustanowi integrację z Interfejsem Płatniczym Przetwarzającego z pomocą Marketplace, zgodnie z ustaleniami pomiędzy Akceptantem a Marketplace. Procesor nie jest odpowiedzialny za taką integrację, ale zapewni, że Interfejs Płatniczy będzie dostępny do użytku przez Marketplace w tym celu i w razie potrzeby zapewni wsparcie drugiej linii dla takiej integracji za pośrednictwem Marketplace.

  • 4.2 Zmiany w oprogramowaniu

   Procesor zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia Oprogramowania oraz interfejsu do niego w dowolnym momencie, do dostarczenia Akceptantowi jego nowej wersji i/lub do zmiany funkcjonalności i charakterystyki Oprogramowania. Procesor nie wprowadzi żadnych zmian, które w istotny sposób ograniczałyby funkcjonalność Usług, które wyraźnie zobowiązał się świadczyć na podstawie Umowy Akceptanta, z wyjątkiem sytuacji, w których jest to konieczne przez: (i) konieczność zastosowania się do ogólnie przyjętych zmian w standardach branżowych, (ii) zmiany w obowiązujących przepisach prawa lub Regulacjach Schematu, (iii) konieczność zwiększenia bezpieczeństwa w związku z zagrożeniami bezpieczeństwa zidentyfikowanymi przez Procesora lub (iv) inne uzasadnione powody, które uzasadniają zmniejszenie funkcjonalności. Jeśli Akceptant zostanie znacząco dotknięty istotnym zmniejszeniem funkcjonalności w wyniku zmiany w Oprogramowaniu, może rozwiązać Umowę Akceptanta poprzez złożenie pisemnego wypowiedzenia do Procesora w ciągu 1 miesiąca od ogłoszenia zmiany przez Procesora.

  • 4.3 Bezpieczeństwo danych dotyczących płatności

   Akceptant gwarantuje, że nie będzie kopiować ani przechwytywać Danych Płatniczych, takich jak numery kart kredytowych, Kody CVM, kody PIN, które są podawane przez kupujących w celu realizacji płatności za pośrednictwem Usług. Zasada ta została wprowadzona przez Właścicieli Schematu w celu ochrony kupujących przed niewłaściwym wykorzystaniem ich Danych Płatniczych (takich jak numery kart kredytowych) i jest ściśle egzekwowana przez Właścicieli Schematu, a naruszenie tej zasady może skutkować nałożeniem wysokich Kar przez Właścicieli Schematu. Jeśli Procesor ma powody sądzić, że Akceptant kopiuje lub przechwytuje Szczegóły Płatności, Procesor ma prawo zawiesić przetwarzanie Transakcji i Rozliczeń. Akceptant w pełni zabezpieczy i zwolni Procesora z odpowiedzialności za wszelkie straty, roszczenia (w tym nałożone Kary przez Właścicieli Schematów), koszty lub szkody poniesione przez Procesora w wyniku naruszenia przez Akceptanta tego obowiązku.

 • 5. Komunikacja handlowa

  Wszelka komunikacja pierwszej linii z Akceptantem dotycząca korzystania z Usług odbywać się będzie za pośrednictwem Marketplace. Za pośrednictwem tego samego kanału komunikacji, Procesor będzie również informował Akceptantów o istotnych zmianach w obowiązujących Regulacjach Schematu, przepisach prawa finansowego i zasadach.

 • 6. Umowa o poziomie usług

  • 6.1 Interfejs płatności zobowiązań za czas sprawności

   Interfejs Płatniczy jest częścią platformy płatniczej Procesora, która obsługuje przetwarzanie Transakcji w momencie, gdy kupujący inicjuje płatność na rzecz Akceptanta. Marketplace połączy Akceptanta z Interfejsem Płatności, a Akceptant będzie przekazywał Transakcje za pośrednictwem tego Interfejsu Płatności. Procesor zobowiązuje się dołożyć wszelkich uzasadnionych handlowo starań oraz skonfigurować swoje systemy w sposób umożliwiający średni minimalny czas działania Interfejsu Płatniczego na poziomie 99,9% (mierzony w skali miesiąca), w celu przyjmowania zgłoszeń Transakcji, z wyłączeniem z kalkulacji czasu działania Interfejsu Płatniczego przestojów spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Akceptanta, Nabywców, Marketplace lub Właścicieli Schematów, zmianami wprowadzonymi na specjalne życzenie Akceptanta, ogólnymi awariami Internetu, awariami poszczególnych Metod Płatności lub siłą wyższą. Akceptant zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Procesora za pośrednictwem Marketplace o wszelkich zakłóceniach w funkcjonowaniu Interfejsu Płatniczego, których doświadcza oraz do zapewnienia wszelkiej uzasadnionej współpracy w zakresie badania i rozwiązywania takich zakłóceń.

   Procesor dołoży wszelkich starań, aby uniknąć konieczności wyłączenia Interfejsu Płatniczego w celu przeprowadzenia planowanej konserwacji. Jeśli w wyjątkowych okolicznościach taka konserwacja okaże się jednak konieczna, Procesor powiadomi o tym z jak największym wyprzedzeniem i zaplanuje taką konserwację w taki sposób oraz w takim dniu i czasie, aby zminimalizować potencjalną liczbę potencjalnych Transakcji, na które wpłynie ona dla wszystkich Akceptantów. Jeśli w sytuacjach awaryjnych (np. w przypadku zdarzenia siły wyższej lub ataku terrorystycznego) konieczna będzie nieplanowana konserwacja Interfejsu Płatniczego wymagająca jego wyłączenia, Procesor wykorzysta wszelkie dostępne zasoby, aby ograniczyć wymagany czas przestoju do absolutnego minimum.

  • 6.2 Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami

   Procesor podejmie uzasadnione środki w celu zapewnienia bezpiecznego systemu płatności i będzie utrzymywał swoje systemy wykorzystywane do świadczenia Usług w stanie zgodnym ze standardami bezpieczeństwa PCI-DSS.

 • 7. Obciążenia zwrotne i zwroty

  • 7.1 Obciążenia zwrotne

   Akceptant podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Produkty i Usługi Akceptanta są faktycznie dostarczane zgodnie z obowiązującym prawem i zamówieniami złożonymi przez Kupującego, w celu uniknięcia jakichkolwiek Obciążeń zwrotnych. W przypadku, gdy Procesor ma powody podejrzewać, że Akceptant nie dostarcza swoich Usług lub Produktów handlowych w Dniach Dostawy lub przed nimi, wykorzystywanych do obliczania Kwoty Niezrealizowanego Zamówienia i/lub jeśli Procesor ma powody podejrzewać, że Produkty lub Usługi handlowe, dla których Procesor przetwarza Transakcje, oparte są na oszustwie, mogą powodować duże ilości obciążeń zwrotnych i/lub są nielegalne, Procesor ma prawo zawiesić Rozliczenie wszystkich powiązanych Transakcji i/lub zablokować Autoryzacje do czasu, gdy Procesor uzyska satysfakcjonujące go zapewnienia, że odpowiednie Produkty i Usługi handlowe są rzeczywiście dostarczane zgodnie z obowiązującym prawem i zamówieniami złożonymi przez kupującego.

  • 7.2 Zwroty

   Zwroty będą naliczane przez Procesora jako Transakcja, a Opłata za Zwrot może zostać naliczona przez Procesora po uprzednim powiadomieniu Akceptanta, jeśli konieczna jest ręczna interwencja lub poniesienie dodatkowych kosztów przez Procesora w celu przetworzenia takiego Zwrotu. Procesor nie zrealizuje Zwrotu (co oznacza, że odpowiednia kwota nie zostanie zwrócona przez Procesora do odpowiedniego Kupującego, bezpośrednio lub za pośrednictwem odpowiedniego Nabywcy / Właściciela Schematu) w przypadku, gdy środki na ten cel nie mogą zostać odjęte od następnego Rozliczenia lub nie są finansowane w inny sposób. Zwroty nie są finansowane przez Procesora z jego własnych środków.

 • 8. Prawa własności

  Prawa własności do Oprogramowania i innych materiałów oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej związane z Usługami są własnością Procesora i jego licencjodawców. Umowa Akceptanta nie przenosi żadnych praw własności intelektualnej w odniesieniu do nich, a jedynie zapewnia Akceptantowi ograniczoną, niewyłączną i niezbywalną licencję na korzystanie z Oprogramowania i wszelkich innych materiałów udostępnionych przez Procesora wyłącznie w celu korzystania z Usług zgodnie z niniejszymi warunkami i obowiązującymi instrukcjami użytkowania każdorazowo przekazywanymi Akceptantowi za pośrednictwem strony internetowej Procesora.

 • 9. Poufność, prywatność i zgodność z przepisami

  • 9.1 Poufność

   Wszelkie informacje odnoszące się do Akceptanta lub Procesora i określone jako poufne oraz wszelkie informacje, które nie zostały wyraźnie określone jako poufne, ale które ze względu na swój charakter lub treść powinny zostać uznane za poufne, uważa się za „Informacje Poufne". Każda ze stron pozostaje właścicielem wszystkich danych udostępnionych drugiej stronie. Każda ze stron zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu ochrony poufnego charakteru wszystkich Informacji Poufnych drugiej strony, uzgadniając w szczególności:

   • udostępniać Informacje Poufne wyłącznie personelowi i przedstawicielom stron (w tym Marketplace), którzy muszą mieć dostęp do takich informacji w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z Umowy Akceptanta; oraz

   • powstrzymania się od udostępniania jakichkolwiek Informacji Poufnych jakimkolwiek osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, z wyjątkiem Procesora, gdy jest to niezbędne do wykonania Usług.

   Obowiązek zachowania poufności opisany w niniejszej klauzuli pozostaje w mocy również po rozwiązaniu Umowy Akceptanta, niezależnie od przyczyn jej rozwiązania. Następujące dane należy traktować jako poufne, bez konieczności ich szczególnego wyróżniania:

   • wszystkie dane finansowe;

   • wszelkie uzgodnione warunki szczególne dotyczące Akceptanta zawarte w Umowie Akceptanta, jeśli ma to zastosowanie; oraz

   • wszystkie podręczniki użytkownika, przewodniki i wszelkie Oprogramowanie odnoszące się do produktów i usług Procesora.

  • 9.2 Prywatność

   W przypadku, gdy Procesor przetwarza dane osobowe podczas wykonywania Usług, będzie on działał jako podmiot przetwarzający dane pod kierownictwem i na odpowiedzialność Akceptanta i/lub Marketplace zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych 2016/679, w tym wszelkimi jego następcami, oraz obowiązującymi holenderskimi przepisami o ochronie prywatności. Akceptant będzie przestrzegał przepisów dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących w kraju pochodzenia Akceptanta oraz w krajach, w których Akceptant każdorazowo oferuje swoje towary i/lub usługi, w szczególności podczas przetwarzania i przesyłania danych osobowych do Procesora w kontekście korzystania z Usług i składania transakcji. Zarówno Procesor, jak i Akceptant wdrożą odpowiednie środki ochrony danych osobowych przed nadużyciami. Procesor nie będzie wykorzystywał danych osobowych przetwarzanych przez Procesora na rzecz Akceptanta w ramach Umowy Akceptanta w żadnym innym celu niż świadczenie Usług i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i Regulacji Schematu.

  • 9.3 Zgodność

   Korzystanie przez Akceptanta z Hosted Payment Page jest zgodne z PCI na mocy certyfikatu PCI DSS Procesora dla Hosted Payment Pages pod warunkiem przestrzegania przez Akceptanta niniejszych Warunków.

  • 9.4 Korzystanie z usług

   Zgodnie z holenderskimi przepisami dotyczącymi hakerstwa i przestępstw komputerowych, Akceptant będzie korzystał z Usług wyłącznie do celów uzgodnionych w niniejszym dokumencie i w szczególności nie będzie wykonywał ani pozwalał na wykonywanie jakichkolwiek działań szkodliwych dla bezpieczeństwa lub wydajności Usług bez uprzedniej pisemnej zgody Procesora.

 • 10. Czas trwania i rezygnacja

  • 10.1 Czas trwania

   O ile nie uzgodniono inaczej w Umowie Akceptanta, Umowa Akceptanta zostaje zawarta na czas nieokreślony do momentu jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron poprzez przekazanie drugiej stronie pisemnego powiadomienia z co najmniej 2-miesięcznym wyprzedzeniem. Takie zawiadomienia mogą być przekazywane za pośrednictwem Marketplace przez każdą ze stron.

  • 10.2 Zakończenie

   Akceptant ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy Akceptanta, jeśli:

   • Dostępność Usługi w danym miesiącu kalendarzowym jest niższa niż 95%; i/lub

   • Zobowiązania SLA określone w klauzuli 6 nie są spełnione przez 3 kolejne miesiące.

   Procesor ma prawo do rozwiązania Umowy Akceptanta i/lub zaprzestania przetwarzania lub rozliczania Transakcji dla Akceptanta w trybie natychmiastowym w części lub w całości, jeśli:

   • Świadczenie Usług/Produktów Akceptanta, dla których Procesor świadczy Usługę, budzi uzasadnione podejrzenia Procesora, że jest niezgodne z ustawodawstwem kraju, w którym lub do którego Usługi/Produkty Akceptanta są oferowane.

   • Akceptant dokonał istotnej zmiany rodzaju Usług/Produktów Akceptanta bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Procesora na korzystanie z Usług dla nowych lub zmienionych rodzajów Usług/Produktów Akceptanta;

   • Akceptant w sposób istotny narusza jakiekolwiek warunki Umowy Akceptanta, Regulacje Schematu i/lub obowiązujące przepisy prawa w kontekście korzystania z Usług.

   • Akceptant nie dostarczył zadowalających Informacje Rejestracyjne w oczekiwanych terminach.

   • Nabywca lub Właściciel Schematu żąda od Procesora zaprzestania lub zawieszenia świadczenia Usług na rzecz Akceptanta w odniesieniu do Metod Płatności udostępnionych Procesorowi przez takiego Nabywcę lub Właściciela Schematu.

   • Procesor uzna, że istnieją wyraźne przesłanki, że Akceptant jest lub może stać się niewypłacalny i/lub niezdolny do świadczenia istotnej części Produktów/Usług Akceptanta. lub

   • Umowa, którą Akceptant zawarł z Marketplace na korzystanie z usług Marketplace została rozwiązana lub w inny sposób wygasła i/lub wystąpiło zdarzenie pozwalające na rozwiązanie umowy przez Marketplace na mocy takiej umowy.

 • 11. Odpowiedzialność

  • 11.1 Brak odpowiedzialności wobec osób trzecich

   Procesor ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania lub zaniechania, a nie za działania lub zaniechania osób trzecich. Wyłączenie to wyraźnie dotyczy działań lub zaniechań Właścicieli Schematu i Nabywców lub zdarzeń lub działań mających swoje źródło poza systemami Procesora (takich jak zakłócenia w Internecie lub nieprawidłowe działanie systemów osób trzecich), z wyjątkiem przypadków, gdy zdarzenia te zostały spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Procesora.

  • 11.2 Ograniczenie odpowiedzialności

   Całkowita odpowiedzialność Procesora w ramach Umowy Akceptanta wobec Akceptanta z tytułu naruszenia umowy, czynu niedozwolonego lub na podstawie innej teorii prawnej w dowolnym roku kalendarzowym jest ograniczona do kwoty równej 10 000 euro. Procesor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody szczególne, pośrednie lub wynikowe (w tym utratę zysku, działalności gospodarczej, kontraktów, przychodów lub przewidywanych oszczędności, lub naruszenie dobrego imienia) w wyniku naruszenia umowy, czynu niedozwolonego lub na podstawie innej teorii prawnej. Ani Procesor, ani Akceptant, ani żadna inna strona Umowy Akceptanta nie wyłącza ani nie ogranicza swojej odpowiedzialności wynikającej z Umowy Akceptanta za umyślne działanie, rażące zaniedbanie, śmierć, oszustwo lub uszkodzenie ciała.

 • 12. Odszkodowanie

  Jeśli osoby trzecie wystąpią przeciwko Akceptantowi z roszczeniami o odszkodowanie, koszty i wydatki, twierdząc, że te osoby trzecie są właścicielami praw do Oprogramowania i/lub systemów Procesora, Procesor niezwłocznie zwolni Akceptanta z odpowiedzialności z tytułu tych roszczeń osób trzecich, w tym z uzasadnionych kosztów obrony prawnej Akceptanta, oraz zapewni Akceptantowi niezbędną pomoc w jego obronie prawnej.

  Akceptant zabezpieczy i zwolni Procesora z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń (w tym kosztów prawnych) wniesionych przeciwko Procesorowi przez jakąkolwiek stronę trzecią (w tym Właścicieli Schematu i Nabywców oraz ich roszczeń o zapłatę Kary) w wyniku naruszenia przez Akceptanta warunków Umowy Akceptanta, obowiązujących przepisów prawa i/lub Regulacji Schematu mających zastosowanie do Metod Płatności wykorzystywanych przez Akceptanta.

 • 13. Postanowienia ogólne

  • 13.1 Przeniesienie

   Procesor będzie uprawniony w każdym czasie do cesji, nowacji lub innego przeniesienia Umowy Akceptanta na inną spółkę z Grupy Procesora, tj. spółkę posiadającą co najmniej 50% tych samych udziałowców, bez uprzedniej zgody Akceptanta, poprzez pisemne zawiadomienie Akceptanta o takim przeniesieniu.

  • 13.2 Postanowienia nieważne

   W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy Akceptanta (w tym niniejszego Regulaminu) zostanie uznane za nieważne lub niemożliwe do zastosowania, postanowienie to zostanie uznane za nieistniejące, a wszystkie inne postanowienia Umowy Akceptanta (w tym niniejszy Regulamin) pozostaną w mocy. Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich kroków w celu wyeliminowania postanowienia uznanego za nieważne i/lub nie mające zastosowania oraz do zastąpienia go postanowieniem zbliżonym, w miarę możliwości, do celu ekonomicznego postanowienia uznanego za nieważne i/lub nie mające zastosowania.

  • 13.3 Całość umowy

   Umowa Akceptanta zawiera wszystkie zobowiązania pomiędzy stronami i zastępuje wszystkie inne wcześniejsze zobowiązania umowne pomiędzy stronami. Żadne oświadczenie, gwarancja ani zobowiązanie złożone przez którąkolwiek ze stron wobec którejkolwiek z pozostałych stron w ramach Umowy Akceptanta nie będzie miało mocy ani skutku, chyba że zostanie wyraźnie przeniesione na piśmie i powtórzone w Umowie Akceptanta, a wszelkie dorozumiane lub wcześniejsze oświadczenia, gwarancje i zobowiązania są, z wyjątkiem zakresu wyraźnie określonego w Umowie Akceptanta, wyraźnie wyłączone w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

  • 13.4 Zmiany w Regulaminie

   Procesor może od czasu do czasu zmienić niniejszy Regulamin, zawiadamiając o tym Akceptanta na piśmie za pośrednictwem Marketplace na co najmniej 30 dni. Jeśli zmiana ma istotny negatywny wpływ na Akceptanta, a Akceptant nie zgadza się na zmianę, Akceptant może rozwiązać Umowę Akceptanta za co najmniej miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem przekazanym Procesorowi (takie wypowiedzenie musi zostać wysłane najpóźniej 60 dni po otrzymaniu przez Akceptanta powiadomienia o zmianie). Akceptant nie jest uprawniony do sprzeciwu i nie przysługują mu prawa określone w niniejszej klauzuli w odniesieniu do wszelkich zmian, które Procesor wprowadza w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, przepisami lub wymogami nałożonymi przez odpowiednie podmioty nabywające i/lub Właścicieli Schematów lub finansowe organy regulacyjne. W przypadku takich narzuconych zmian, Procesor może zastosować krótsze okresy wypowiedzenia, jeśli jest to konieczne do spełnienia danego wymogu.

  • 13.5 Kontraktowanie online - pisemne potwierdzenie

   W przypadku, gdy Akceptant zawarł Umowę Akceptanta z Procesorem za pośrednictwem strony internetowej Marketplace lub w inny sposób online, Procesor może w dowolnym momencie zażądać od Akceptanta ponownego potwierdzenia akceptacji warunków Umowy Akceptanta (w tym niniejszego Regulaminu) za pomocą pisemnego dokumentu podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Akceptanta. Jeśli Akceptant nie zastosuje się do takiego żądania w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania prośby od Procesora (która to prośba może zostać wystosowana do Akceptanta za pośrednictwem kontaktowego adresu e-mail przekazanego przez Akceptanta przy zawieraniu Umowy Akceptanta), Procesor zastrzega sobie prawo do zawieszenia części lub całości Usług do czasu zastosowania się Akceptanta do takiego żądania.

  • 13.6 Tłumaczenia

   Warunki Umowy Akceptanta, w tym niniejszy Regulamin, są udostępnione Państwu w języku angielskim. Wszelkie inne warunki lub informacje udostępnione Państwu w związku z niniejszą Umową Akceptanta w jakimkolwiek innym języku niż angielski nie stanowią części naszej umowy i służą wyłącznie celom informacyjnym.

  • 13.7 Zastosowanie dyrektywy o usługach płatniczych

   Tytuł 7B księgi 7 holenderskiego kodeksu cywilnego (Burgerlijk Wetboek) oraz inne przepisy ustawowe i wykonawcze wdrażające dyrektywę (UE) 2015/2366 („PSD2") lub jej poprzedzającą wersję, dyrektywę 2007/64/WE („PSD"), nie mają zastosowania w zakresie, w jakim dozwolone jest odstępstwo od odpowiednich przepisów w relacjach z osobami niebędącymi konsumentami, zgodnie z art. 38 i 61 PSD2 (lub art. 30 i 41 PSD).

   W przypadku, gdy Procesor świadczy usługi płatnicze na rzecz Akceptanta na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG") i gdy dostawca usług płatniczych Kupującego ma siedzibę na terenie EOG, strony niniejszym uzgadniają i potwierdzają zgodnie z art. 62 ust. 2 PSD2, że Akceptant uiszcza opłaty pobierane przez Procesora, a Kupujący uiszcza opłaty pobierane przez jego dostawcę usług płatniczych (tj. zasada „SHA").

 • 14. Rozstrzyganie sporów

  • 14.1 Rozpatrywanie sporów

   Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich kroków w celu osiągnięcia polubownego porozumienia w sprawie wszelkich sporów powstałych w związku z ważnością, interpretacją lub wypełnieniem Umowy Akceptanta. Niniejszy artykuł 14.1 pozostaje bez uszczerbku dla prawa strony do ubiegania się o tymczasowy środek zaradczy przeciwko innej stronie (taki jak nakaz sądowy) za pośrednictwem właściwych sądów w celu ochrony swoich praw i interesów lub w celu egzekwowania zobowiązań którejkolwiek z pozostałych stron.

  • 14.2 Prawo właściwe i jurysdykcja

   Umowa Akceptanta oraz niniejszy Regulamin podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu, z wyłączeniem Konwencji o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów. W przypadku braku polubownego porozumienia, wszelkie spory dotyczące ważności, interpretacji lub wypełnienia Umowy Akceptanta podlegają wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów w Amsterdamie w Holandii.