Jak osiągnęliśmy neutralność klimatyczną?

Myślimy o przyszłości, dlatego przeanalizowaliśmy nasz dotychczasowy ślad środowiskowy

Zaczynając od nowa

Koncept zmian klimatycznych przekształcił się w kryzys. Uważamy, że zdrowie naszej planety jest odpowiedzialnością każdego – zarówno przedsiębiorstw, jak i poszczególnych obywateli. W 2019 roku zrekompensowaliśmy emisje wszystkich gazów cieplarnianych związanych z naszą działalnością od momentu założenia Adyen w 2006 roku.

Jesteśmy głęboko zaangażowani w zmniejszenie naszej emisji gazów cieplarnianych w nadchodzących latach i zdajemy sobie sprawę, że kompensacja to dopiero początek.

Nasze dotychczasowe osiągnięcia

We współpracy z ekspertami z South Pole przeprowadziliśmy audyt emisji gazów cieplarnianych w całej organizacji, aby dokładnie ustalić, jakie działania należy podjąć i jaką strategię kompensacji przyjąć.

Możemy z dumą powiedzieć, że jesteśmy firmą neutralną klimatycznie. Kompensujemy emisje z wszystkich głównych źródeł, począwszy od transakcji przeprowadzanych na naszej platformie, po loty, które wykonujemy jako pracownicy Adyen czy energię zużywaną przez nasze centra danych.

tony ekwiwalentu dwutlenku węgla (tCO2e) z organicznych odpadów, których powstaniu zapobiegliśmy w ramach projektu Vietstar Waste Treatment

hektarów pierwotnego lasu deszczowego Amazonii chronionych w ramach projektu Jacundá

miejsc pracy utworzonych w ramach projektu elektrowni słonecznej Luz del Norte

energii wiatrowej wytworzonej w wyniku naszego wkładu w projekt Mytrah

Jak osiągnąć neutralność węglową?

Neutralność węglową osiągnęliśmy poprzez kompensację naszego śladu środowiskowego za pomocą kredytów węglowych. Nasz ślad środowiskowy jest obliczany zgodnie z Protokołem GHG, jest zgodny z normą neutralności klimatycznej South Pole i obejmuje wszystkie materialne źródła emisji.

Emisje zakresu 1 i 2  są obliczane z biorąc pod uwagę danych z naszych biur na całym świecie, odzwierciedlających ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń oraz zużytą energię. Emisje zakresu 3 są obliczane w oparciu o liczbę przebytych kilometrów (podróże lotnicze, transport naziemny), zużycie energii przez centra danych, pobyty w hotelach, wydatki na zakupione towary. Aby przekraczać granice, postanowiliśmy poszerzyć zakres 3 o zużycie energii poprzez nasze produkty: transakcje wykonywane w punktach sprzedaży, online i przez płatności mobilne.

Emisję gazów cieplarnianych mierzymy w tonach ekwiwalentu dwutlenku węgla (tCO2e). Jednostka ta objemuje sześć gazów cieplarnianych, określonych w Protokole z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), fluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC) i heksafluorek siarki (SF6).

Zakres 1: 113,57 tCO2e

Emisje ze źródeł będących naszą własnością lub przez nas kontrolowanych – takich jak paliwa zużywane do ogrzania naszych biur

Zakres 2: 2826,81 tCO2e

Emisje z zakresu 2 obejmują emisje pośrednie, takie jak energia elektryczna zakupiona na potrzeby naszych budynków. Są to, na przykład, emisje generowane podczas ładowania telefonu w jednym z naszych biur

Zakres 3: 8080,97 tCO2e

Emisje te wiążą się z aspektami działalności, których Adyen bezpośrednio nie kontroluje, ani które nie są jego własnością. To na przykład loty lub pobyty w hotelach

Inwestycje w projekty redukcji emisji CO2

Kompensujemy naszą emisję gazów cieplarnianych inwestycjami w projekty związane ze zrównoważoną energią. Nasze inwestycje zapobiegły emisji milionów ton CO2 do atmosfery. Nie kierowaliśmy się wyłącznie pozytywnym wpływem tych projektów na środowisko, ale wybraliśmy takie, które realizują Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Wszystkie dokonane inwestycje zostały starannie dobrane pod kątem możliwości uzyskania synergii w wielu obszarach – wytwarzania energii odnawialnej, zalesiania, ochrony przyrody i poprawy warunków społeczno-gospodarczych społeczności lokalnych. Uważamy, że takie podejście wspiera zrównoważony rozwój.

Zalesianie i ochrona przyrody na wybrzeżu jeziora Kariba w Zimbabwe

Projekt Kariba ma na celu ochronę lasów i przyrody w czterech parkach narodowych położonych nad brzegami jeziora Kariba w Zimbabwe, aby ochronić to, co pozostało z majestatycznych lasów Zimbabwe po dziesięcioleciach zawirowań politycznych i gospodarczych. Korytarz różnorodności biologicznej ma chronić rozległe lasy oraz szczególnie narażone, czy wręcz zagrożone wyginięciem gatunki. Projekt ten wspiera również regionalny zrównoważony rozwój i promuje niezależność lokalnych społeczności, zapewniając opiekę medyczną, czystą wodę pitną i edukację w zakresie działań związanych z projektem, takich jak rolnictwo, pszczelarstwo i prowadzenie odwiertów. Ponadto projekt ma na celu zwiększenie równości płci, ponieważ ponad 40% uczestników programów szkoleniowych Kariba stanowią kobiety.

Ochrona lasów deszczowych i dzikich zwierząt w Jacundá w Brazylii

W ramach projektu Jacundá chronionych jest 35 tys. hektarów pierwotnych lasów deszczowych w Amazonii. Ponadto obszarami chronionymi uczyniono ponad 95 tys. hektarów. Warsztaty na temat monitorowania bioróżnorodności pozwalają lokalnym społecznościom utworzyć łańcuch dostaw produktów niedrzewnych, takich jak jagody acai czy orzechy brazylijskie. Ten łańcuch bezpośrednio przyczynia się do zapobiegania emisji CO2 do atmosfery chroniąc ekosystemy pierwotnych lasów. Ponieważ w ramach projektu pracuje 130 mieszkańców, a także organizowane są warsztaty na temat zdrowia i planowania rodziny, przyczynia się on również do ogólnego dobrostanu i ekonomicznego rozwoju społeczności Jacundá.
 

Luz del Norte
Wytwarzanie energii słonecznej w Luz del Norte w północnym Chile

Wykorzystując dużą ilość słońca w północnym Chile, Luz del Norte Solar Park generuje energię słoneczną i przekazuje ją do centralnej chilijskiej sieci energetycznej, zastępując energię wytwarzaną z paliw kopalnych jej czystszą alternatywą. Ponadto w ramach projektu Luz del Norte zatrudnionych jest ponad 350 osób - co dodatkowo wspiera lokalną gospodarkę.
 

Mytrah

Projekt Mytrah zastępuje w indyjskiej sieci energetycznej energię elektryczną z paliw kopalnych, energią wytwarzaną na farmach wiatrowych. Energia wiatrowa jest tworzona w kilku elektrowniach wiatrowych i wspiera społeczności lokalne, zapewniając zatrudnienie, dostęp do czystej wody pitnej oraz edukacji. Projekt Mytrah wspiera także równość płci m.in. poprzez edukację kobiet i dziewcząt w zakresie przysługujących im praw oraz zdrowia. Zaangażowanie Adyen zaowocowało wytworzeniem 2 megawatów energii wiatrowej.

Vietstar
Zrównoważone przetwarzanie odpadów w Củ Chi w Wietnamie

Dzięki projektowi zrównoważonego przetwarznia odpadów i kompostowania w zakładach Vietstar, możliwe jest uniknięcie emisji metanu na dużą skalę. Dzięki naszej inwestycji udało się zapobiec utylizacji 30.824 tCO2e odpadów organicznych i stworzyć w zakładach setki nowych miejsc pracy. Ponadto w procesie przetwarzania i kompostowania powstaje zrównoważony kompost, który rozprowadzany jest wśród lokalnych rolników, wspierając zrównoważony rozwój na rynku lokalnym i podnosząc jakość produkcji rolniczej.

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?