Jak osiągnęliśmy neutralność klimatyczną?

Aby myśleć o przyszłości, przeanalizowaliśmy nasz dotychczasowy ślad środowiskowy

Zaczynając od nowa

Koncept zmian klimatycznych przekształcił się w kryzys. Uważamy, że zdrowie naszej planety jest odpowiedzialnością każdego – zarówno przedsiębiorstw, jak i poszczególnych obywateli. W 2019 roku zrekompensowaliśmy emisje wszystkich gazów cieplarnianych związanych z naszą działalnością od momentu założenia Adyen w 2006 roku.

Jesteśmy głęboko zaangażowani w zmniejszenie naszej emisji gazów cieplarnianych w nadchodzących latach i zdajemy sobie sprawę, że kompensacja to dopiero początek.

Emisję gazów cieplarnianych mierzymy w tonach ekwiwalentu dwutlenku węgla (tCO2e). Jednostka ta objemuje sześć gazów cieplarnianych, określonych w Protokole z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), fluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC) i heksafluorek siarki (SF6).

Zakres 1: 113,57 tCO2e

Emisje ze źródeł będących naszą własnością lub przez nas kontrolowanych – takich jak paliwa zużywane do ogrzania naszych biur

Zakres 2: 2826,81 tCO2e

Emisje z zakresu 2 obejmują emisje pośrednie, takie jak energia elektryczna zakupiona na potrzeby naszych budynków. Są to, na przykład, emisje generowane podczas ładowania telefonu w jednym z naszych biur

Zakres 3: 8080,97 tCO2e

Emisje te wiążą się z aspektami działalności, których Adyen bezpośrednio nie kontroluje, ani które nie są jego własnością. To na przykład loty lub pobyty w hotelach

Inwestycje w projekty redukcji emisji CO2

Kompensujemy naszą emisję gazów cieplarnianych inwestycjami w projekty związane ze zrównoważoną energią. Nasze inwestycje zapobiegły emisji milionów ton CO2 do atmosfery. Nie kierowaliśmy się wyłącznie pozytywnym wpływem tych projektów na środowisko, ale wybraliśmy takie, które realizują Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Wszystkie dokonane inwestycje zostały starannie dobrane pod kątem możliwości uzyskania synergii w wielu obszarach – wytwarzania energii odnawialnej, zalesiania, ochrony przyrody i poprawy warunków społeczno-gospodarczych społeczności lokalnych. Uważamy, że takie podejście wspiera zrównoważony rozwój.

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?