Slik ble vi klimanøytrale

For å komme videre så vi på fotavtrykket vi har lagt igjen

Begynne på nytt

Begrepet klimaendringer har utviklet seg og handler i dag om en klimakrisesituasjon. Vi mener planetens helse er alles ansvar, både som bedrifter og private borgere. Derfor utlignet vi i 2019 alle drivhusgassene (GHG-ene) som ble sluppet ut som et resultat av virksomheten vår siden Adyen ble grunnlagt i 2006.

Vi forplikter oss til å redusere drivhusgassutslippene våre i årene som kommer, og vi innser at motregning bare er starten.

Tiltaket for drivhusgassutslipp er tonnevis av karbondioksidekvivalenter (tonn CO2-ekv.) — som dekker de seks drivhusgassene som er definert i Kyotoprotokollen til FNs rammekonvensjon om klimaendring. Disse seks gassene er karbondioksid (CO2), metan (CH4), dinitrogenoksid (N2O), hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK) og svovelheksafluorid (SF6).

Omfang 1: 113.57 tCO2e

Dette er utslipp fra kilder som eies eller kontrolleres av oss – for eksempel gasser som brukes til å varme opp kontorene våre.

Omfang 2: 2826,81 tonn CO2-ekv.

Omfang 2-utslipp dekker indirekte utslipp, som strøm vi har kjøpt til bygningene våre. Mer konkret: Når du lader telefonen på et av kontorene våre, er disse utslippene knyttet til omfang 2.

Omfang 3: 8080,97 tonn CO2-ekv.

Disse utslippene stammer fra aktiviteter som ikke eies eller kontrolleres direkte av Adyen, som flyreiser og hotellopphold.

Investering i karbonreduksjonsprosjekter

Vi kompenserer drivhusgassutslippene våre ved å investere i bærekraftige energiprosjekter. Investeringene i drivhusgasskompensasjon resulterte i forbygging av at millioner av tonn med CO2 slippes ut i atmosfæren. I tillegg til den positive miljøpåvirkningen disse prosjektene har, valgte vi prosjekter som berører flere av FNs bærekraftsmål – og understreker at vi bryr oss om alle disse. Alle prosjektene vi investerte i, ble nøye valgt ut på bakgrunn av synergiene de skaper mellom å generere fornybar energi, skogplanting, naturvern og fremme sosioøkonomisk velvære for lokalsamfunn. Vi tror dette fremmer reell bærekraft.

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?