Slik ble vi klimanøytrale

For å komme videre så vi på fotavtrykket vi har lagt igjen

Begynne på nytt

Begrepet klimaendringer har utviklet seg og handler i dag om en klimakrisesituasjon. Vi mener planetens helse er alles ansvar, både som bedrifter og private borgere. Derfor utlignet vi i 2019 alle drivhusgassene (GHG-ene) som ble sluppet ut som et resultat av virksomheten vår siden Adyen ble grunnlagt i 2006.

Vi forplikter oss til å redusere drivhusgassutslippene våre i årene som kommer, og vi innser at motregning bare er starten.

Dette vi har gjort så langt

I samarbeid med South Pole har vi gjennomført en organisasjonsomfattende drivhusgassrevisjon for få et klart bilde av oppgaven. Vi har brukt ekspertveiledning for å definere vår tilnærming til motregning.

I dag er vi stolte av å kunne si at vi er et klimanøytralt selskap. Alle materialutslippskildene våre er dekket, alt fra transaksjonene som utføres på plattformen vår, flyreisene vi tar som Adyen-ansatte, til energien datasentrene bruker.

CO2-ekv. (i tonn). med organisk avfall unngått i Vietstar avfallshåndteringsprosjekt

hektar av Amazonas' regnskog som ble beskyttet i Jacundá-prosjektet

arbeidsplasser skapt i solenergiprosjektet Luz del Norte

vindkraft generert i Mytrah-prosjektet som et resultat av bidraget vårt

Veien mot karbonnøytralitet

Karbonnøytralitet ble oppnådd ved å kompensere for miljøavtrykket gjennom klimakvoter, og på den måten oppnå netto nullutslipp. Det miljømessige fotavtrykket vårt er beregnet i henhold til GHG-protokollen, og er i samsvar med South Poles klimanøytrale merking.

Alle materialutslippskilder er dekket. Utslipp fra omfang 1 og 2 beregnes ut ifra data fra kontorene våre over hele verden, og gjenspeiler hvordan vi varmer opp og avkjøler kontorene våre i tillegg til resten av strømmen vi bruker. Omfang 3-utslipp beregnes ut ifra reiselengde (flyreise, bakketransport), energibruk ved datasenter, varighet av hotellopphold, bruk på innkjøpte varer og utkontrakterte aktiviteter. For å flytte grenser bestemte vi oss for å utvide omfang 3 med energibruken fra produktene våre: transaksjonene som kundene til forhandlerne våre utfører på kortterminaler og nett- og mobilbetalinger.

Tiltaket for drivhusgassutslipp er tonnevis av karbondioksidekvivalenter (tonn CO2-ekv.) — som dekker de seks drivhusgassene som er definert i Kyotoprotokollen til FNs rammekonvensjon om klimaendring. Disse seks gassene er karbondioksid (CO2), metan (CH4), dinitrogenoksid (N2O), hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK) og svovelheksafluorid (SF6).

Omfang 1: 113.57 tCO2e

Dette er utslipp fra kilder som eies eller kontrolleres av oss – for eksempel gasser som brukes til å varme opp kontorene våre.

Omfang 2: 2826,81 tonn CO2-ekv.

Omfang 2-utslipp dekker indirekte utslipp, som strøm vi har kjøpt til bygningene våre. Mer konkret: Når du lader telefonen på et av kontorene våre, er disse utslippene knyttet til omfang 2.

Omfang 3: 8080,97 tonn CO2-ekv.

Disse utslippene stammer fra aktiviteter som ikke eies eller kontrolleres direkte av Adyen, som flyreiser og hotellopphold.

Investering i karbonreduksjonsprosjekter

Vi kompenserer drivhusgassutslippene våre ved å investere i bærekraftige energiprosjekter. Investeringene i drivhusgasskompensasjon resulterte i forbygging av at millioner av tonn med CO2 slippes ut i atmosfæren. I tillegg til den positive miljøpåvirkningen disse prosjektene har, valgte vi prosjekter som berører flere av FNs bærekraftsmål – og understreker at vi bryr oss om alle disse. Alle prosjektene vi investerte i, ble nøye valgt ut på bakgrunn av synergiene de skaper mellom å generere fornybar energi, skogplanting, naturvern og fremme sosioøkonomisk velvære for lokalsamfunn. Vi tror dette fremmer reell bærekraft.

Kariba
Skogplanting og beskyttelse av dyrelivet langs bredden av Karibasjøen i Zimbabwe

Kariba-prosjektet beskytter skogen og dyrelivet i fire nasjonalparker langs bredden av Karibasjøen og bevarer restene av Zimbabwes majestetiske skoger etter flere tiår med politisk og økonomisk uro. Det har blitt opprettet en biomangfoldskorridor som beskytter den verdifulle skogen, samt en mengde sårbare og utrydningstruede arter. Prosjektet støtter også bærekraftig utvikling i regionen og bidrar til å gjøre lokalmiljøene uavhengige ved å tilby helsetjenester, rent drikkevann og utdanning innen ulike prosjektaktiviteter, for eksempel landbruk, birøkt og vedlikehold av brønner. Prosjektet jobber i tillegg for likestilling, og over 40 % av deltakerne i Karibas kursprogrammer er kvinner.

Jacundá
Bevaring av regnskog og beskyttelse av dyrelivet i Jacundá i Brasil

Jacundá-prosjektet verner 35 000 hektar av Amazonas' regnskog og sikret over 95 000 hektar av Amazonas som vernet land. Seminarer om overvåkning av biologisk mangfold har i tillegg gjort det mulig for lokalsamfunn å etablere en forsyningskjede av produkter som açaíbær og paranøtter. Forsyningskjeden som ikke innebærer tømmer, bidrar direkte til å forhindre at CO2 slippes ut i atmosfæren, og bevarer dermed de opprinnelige skogøkosystemene. 130 innbyggere jobber med prosjektet og organisering av seminarer om helse og familieplanlegging, med dette bidrar prosjektet til generell velvære og økonomisk vekst i Jacundás lokalsamfunn.

Luz del Norte
Generering av solenergi i Nord-Chile

Luz del Norte Solar Park høster fordelene av Nord-Chiles rikelige mengder med solskinn, genererer solenergi og overfører den til det chilenske hovedenerginettet, og erstatter fossil drivstoffgenerert kraft med et rent alternativ. Dessuten sysselsetter Luz del Norte-prosjektet over 350 personer, noe som øker den lokale økonomiske aktiviteten.
 

Mytrah
Vindenergi i Rajasthan, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh og Telangana, India

Vindenergiprosjektet Mytrah erstatter fossil drivstoffdrevet elektrisitet med strøm generert fra vindparker på det indiske nettet. Vindenergien genereres i flere vindparker og støtter lokalsamfunn med sysselsetting, tilgang til rent drikkevann og utdanning. Mytrah-prosjektet prøver også å forbedre likestilling ved å utdanne kvinner og jenter om kjønnsrettigheter og personlig helse. Adyens bidrag resulterte i generering av 2 megawatt vindkraft.

Vietstar
Bærekraftig behandling av avfall i Củ Chi i Vietnam

Bærekraftig avfallshåndtering og kompostering gjør at man unngår store utslipp av metan i avfallsbehandlingsprosjektet Vietstar. Som et resultat av investeringen vår ble 30 824 tonn CO2-ekv. med kasting av organisk avfall forhindret, og hundrevis av arbeidsplasser ble opprettet i driften av avfallsbehandlingsanlegget. Videre produserer avfallshåndteringen og komposteringen bærekraftig kompost. Den distribueres blant lokale bønder, og forbedrer kvaliteten på lokal bærekraft og landbrukspraksis.

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?