Prohlášení o ochraně osobních údajů

Povinnosti v oblasti souladu s předpisy

Zákazníkem společnosti Adyen můžete být coby obchodník, platforma, uživatel / dílčí obchodník (například použitím našich služeb prostřednictvím platformy třetí strany), držitel karty, majitel firemního účtu nebo poskytovatel programu karet. Stanete-li se naším zákazníkem uzavřením smlouvy se společností Adyen (včetně přijetí našich obchodních podmínek), budeme shromažďovat údaje, které jsou nezbytné k uzavření a plnění smlouvy s vámi, jako jsou například vaše kontaktní údaje, adresa, doklad totožnosti, daňové údaje, úvěruschopnost a platební údaje. Tyto údaje používáme k nastavení našich produktů a služeb a k poskytování podpory, onboardingu a integrace do naší platformy. Díky těmto údajům vám navíc můžeme pomáhat s konfigurací nastavení na stránce Adyen Customer Area, nastavením přímých služeb pro prodejní terminály, instalací prodejních terminálů v prodejnách a zpětným odběrem starých/poškozených prodejních terminálů a ostatními aktivitami nezbytnými k uzavření a plnění smlouvy s vámi. Kromě toho vaše údaje používáme pro oprávněné zájmy interní správy a dodržování zákonných povinností, jako jsou prevence a detekce podvodů, procesy KYC („Poznej svého zákazníka) a daňové povinnosti.

Jsme povinni dodržovat platné zákony a předpisy, předcházet podvodům, praní špinavých peněz a financování terorismu. Jelikož jsme aktivní ve finančním sektoru, nemůžeme přijmout zákazníka bez důkladného prověření a bez identifikace, prošetření a ohlášení podezřelých transakcí. Pokud se tedy chcete stát jedním z našich zákazníků, budeme muset během plnění naší smlouvy shromažďovat aktuální informace a dokumenty za účelem:

 • ověření totožnosti;

 • ověření výhradního uživatele požitků z vaší obchodní činnosti;

 • stanovení účelu a zamýšlené povahy budoucího obchodního vztahu s naší společností;

 • sledování vašeho chování a transakcí napříč platformou společnosti Adyen např. pomocí automatizovaných systémů, jako jsou modely strojového učení, které zjišťují rizika, metriky a vzorce podvodného chování a ověřují původ kapitálu/aktiv;

 • ověření oprávněnosti zastupující osoby (a ověření totožnosti takové osoby);

 • ověření skutečnosti, že jednáte za sebe nebo z pověření třetí strany;

 • ověření, zda přicházíte v úvahu pro poskytnutí dalších doplňkových služeb, a zaslání odpovídající nabídky.

Za účelem vykonání výše uvedených prověření zpracováváme údaje (včetně osobních údajů), které jste nám poskytli, a další údaje vytvořené při vašem využívání služeb Adyen. Tyto údaje mohou zahrnovat vaše jméno, kontaktní údaje, kopii dokladu totožnosti, DIČ nebo rodné číslo (vyžaduje-li to zákon), biometrické údaje (včetně skenu obličeje, rozpoznání hlasu anebo videa), adresu zákonného zástupce a akcionářů, číslo bankovního účtu, informace obsažené v korespondenci mezi vámi a naší společností, bankovní výpisy, váš podpis a výpis z obchodního rejstříku. Můžeme využívat služby třetích stran k identifikaci, prověřování a ověřování (včetně agentur pro hodnocení úvěruschopnosti nebo otevřených poskytovatelů bankovních služeb), které nám pomohou ověřit vaši totožnost a dokumenty předložené společnosti Adyen. V závislosti na službách, které využíváte, můžeme vaše údaje sdílet s poskytovateli platebních systémů, místních platebních služeb a dalšími poskytovateli služeb z řad třetích stran.

Tyto údaje používáme k zajištění bezpečnosti a integrity finančního sektoru tím, že analyzujeme nezákonné jednání, předcházíme mu a bojujeme proti němu, s cílem dodržovat zákonné povinnosti v rámci procesu KYC a boje proti praní špinavých peněz, například podle nizozemského zákona o dozoru nad finančním sektorem (Wft) a nizozemského zákona o boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu (Wwft). V souladu s místní legislativou může být společnost Adyen povinna zpracovávat výše uvedené osobní údaje za účelem šetření a ohlašování neobvyklých transakcí.

V rozsahu povoleném platnými zákony nebo na základě vašeho souhlasu může společnost Adyen během uzavření či provádění smlouvy s vámi využívat automatizované rozhodování včetně profilování. Pokud by toto rozhodnutí mělo právní důsledky nebo by na vás mělo obdobný významný vliv, máte právo profilování odmítnout, vyžádat si zásah lidského pracovníka, vyjádřit svůj názor nebo rozporovat rozhodnutí učiněné výhradně na základě automatizovaného zpracování, a to včetně profilování.

Společnost Adyen zpracovává osobní údaje pro následující účely:

 • poskytování služeb v souladu se smlouvou uzavřenou mezi společností Adyen a vámi;

 • optimalizace provádění plateb a prevence a identifikace podvodů;

 • zlepšování produktů a služeb;

 • dodržování platných zákonů a nařízení;

 • trénování a používání automatizovaných systémů včetně modelů strojového učení;

 • provádění analýz pro statistické, strategické a vědecké účely;

 • ochrana platformy, systémů a služeb před zneužíváním, podvodem, finanční kriminalitou nebo jinou neoprávněnou nebo protizákonnou činností, včetně prevence, šetření a odhalování podvodů (s platbami) na základě oprávněného zájmu anebo splnění zákonných povinností;

 • pro účely reportování a školení.

Jak dlouho tyto údaje uchováváme?

Pokud již jste nebo se stanete jedním z našich zákazníků, budeme údaje týkající se našeho obchodního vztahu uchovávat po dobu 7 let od ukončení smlouvy nebo do dne zamítnutí vaší žádosti o registraci z naší strany. Dokumenty použité k ověření vaší identity včetně biometrických identifikátorů uchováváme po dobu 5 let v souladu s našimi zákonnými povinnostmi v oblasti předcházení podvodům, praní špinavých peněz a v souladu s předpisy namířenými proti financování terorismu. Údaje shromážděné v souvislosti s naší zákonnou povinností ověřovat zákazníky budou uchovány tak dlouho, jak to vyžaduje zákon – ve většině případů po dobu 5 let. Některé vaše údaje můžeme zpřístupnit příslušným institucím anebo regulačním orgánům v případě, že je jejich zpřístupnění nutné ke splnění našich povinností jakožto finanční instituce, například za účelem prevence praní špinavých peněz a financování terorismu.