Legal

Všeobecné podmínky služby Adyen For Platforms

Zpracování plateb

 • 1. Definice

  V těchto všeobecných podmínkách platí následující definice:

  3D Secure Protokol „Three-Domain Secure“ vyvinutý společností Visa International Inc. (Visa) označovaný jako „Verified by Visa“ a "MasterCard SecureCode" vyvinutý společností MasterCard International Inc. (MasterCard), včetně jejich pozdějších verzí a všech jejich dodatků.

  Nabyvatel / nabývající banka Finanční instituce, která je oprávněna vlastníkem systému umožnit používání platebních způsobů přijímáním transakcí od obchodníků jménem vlastníků systému, jejich přesměrováním k vlastníkům systému nebo emisním bankám a vybíráním a vypořádáním výsledných finančních prostředků obchodníkovi.

  Nabývání prostřednictvím zpracovatele Použití platebních způsobů prostřednictvím zpracovatele, kdy zpracovatel vystupuje jako nabyvatel nebo zpracovatel uzavírá smlouvu s příslušným nabyvatelem třetí strany, aby obchodníkovi umožnil použití takového platebního způsobu.

  Autorizace Proces, při kterém kupující (nebo obchodník jménem kupujícího) žádá o povolení k použití platebního způsobu pro konkrétní nákup služby nebo produktu nabízeného obchodníkem.

  Pracovní den Každý den kromě soboty a neděle, kdy jsou v Nizozemsku otevřené banky.

  Doba zachycení Časové období, ve kterém může být autorizovaná transakce zachycena. Doba zachycení se liší v závislosti na platebním způsobu.

  Zachycení Potvrzení obchodníka nabyvateli, že transakce, pro kterou obdržel autorizaci, bude provedena, a že z účtu kupujícího byla skutečně stržena částka za transakci.

  Karta Jakýkoliv druh kreditní nebo debetní karty, kterou může kupující použít k provedení transakce na svém kartovém účtu.

  Systém platových karet Visa, MasterCard nebo ostatní subjekty vystavující karty.

  Metoda verifikace karty / kód CVM 3 nebomístní číselný kód, který je vytištěn na kartě. Tento kód se nazývá: pro Visa kartu: CVV2; pro kartu MasterCard: CVC2; pro kartu American Express: CID. Souhrnně se označují jako kód CVM.

  Držitel karty Jakákoliv osoba, které byla vydána karta a která kartu vlastní a používá, a pokud je to na kartě vyžadováno, jejíž podpis je na kartě uveden jako podpis oprávněného držitele karty.

  Vratka Transakce, která je na žádost kupujícího nebo emitenta úspěšně vrácena zpět v souladu s příslušnými zásadami systému, a má za následek zrušení transakce, jež byla nebo měla být proplacena obchodníkovi. Pokud se vratka vztahuje na transakci, na kterou již obchodník obdržel vyrovnání příslušných finančních prostředků, je bezpodmínečnou povinností obchodníka neprodleně vrátit finanční částku vyrovnání zpracovateli, aby zpracovatel mohl tuto částku vrátit vlastníkovi systému nebo nabyvateli.

  Datum doručení Datum, kdy je kompletní produkt obchodníka a/nebo služba obchodníka dodána kupujícímu, který za odpovídající transakci zaplatil.

  Poplatek Jakákoli pokuta, navýšený poplatek za službu nebo jiná dodatečná platba uložená vlastníky systému a/nebo nabyvateli obchodníkovi a/nebo zpracovateli, v důsledku situací, jako je mimo jiné například porušení zásad systému ze strany obchodníka nebo způsobené obchodníkem, nadměrný počet podvodů nebo přílišné množství vratek.

  Nástroj pro kontrolu podvodů Sada nástrojů pro kontrolu podvodů zpřístupněná zpracovatelem jako součást služeb, která přiděluje transakcím skóre podvodu vyjadřující pravděpodobnost, že je transakce podvodná, a umožňuje službě Marketplace (jménem obchodníka) automaticky odmítnout transakci na základě hraničních hodnot nastavených službou Marketplace jménem obchodníka.

  Emitent / Emisní banka Instituce, která kupujícímu vydává platební způsoby a jejíž jméno je uvedeno na výpisu z karty nebo bankovního účtu jako emitent, nebo která uzavírá smluvní vztah s kupujícím týkající se platebního způsobu.

  Marketplace Služba marketplace nabízející platformu Marketplace, prostřednictvím které se obchodník spojuje s kupujícími.

  Platforma Marketplace Platforma elektronického obchodu, kterou služba Marketplace zpřístupňuje obchodníkovi.

  Obchodník Smluvní strana, která uzavírá obchodní smlouvu se zpracovatelem a pro kterou zpracovatel zpracovává transakce související se službou obchodníka a produkty obchodníka.

  Obchodní smlouva Podmínky dohodnuté během podání žádosti a rovněž podmínky všech dokumentů, na které se během procesu žádosti odkazuje (například tyto všeobecné podmínky), jež jsou součástí smlouvy uzavřené mezi zpracovatelem a obchodníkem za účelem poskytování služeb obchodníkovi, včetně příloh a ostatních dokumentů k nim připojených jako reference.

  Obchodovaný produkt / služba Produkt/služba, kterou obchodník prodává a pro kterou se zpracovávají transakce.

  Měna objednávky Měna, ve které je transakce původně nabízena kupujícímu.

  Měna platby Měna, ve které se transakce zpracovává.

  Údaje o platbě Informace, které tvoří transakční zprávu, jež musí být odeslána platebnímu rozhraní, k umožnění zpracování transakce zpracovatelem a k provádění kontroly podvodů, včetně údajů týkajících se karty, kupujícího, příslušných autorizačních podrobností a částky platby.

  Plaební rozhraní Způsob elektronického připojení poskytovaný zpracovatelem obchodníkovi za účelem poskytnutí údajů o platbě pro jednotlivé transakce, které umožňují zpracovateli řádně poskytovat své služby.

  Platební způsob Metoda umožňující platby kupujících obchodníkovi. Jednu se např. o platební způsob kartou, online či offline bankovní převody a přímé inkaso, které nabízí vlastníci systému.

  Zpracovatel Adyen N.V., obchodní společnost registrovaná v Amsterdamu pod číslem 34259528, se sídlem na adrese Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ v Amsterdamu v Nizozemsku.

  Vrácení peněz Odvrácení (částečné či celkové) určité transakce z iniciativy nebo na žádost obchodníka, kdy je finanční částka vrácena kupujícímu.

  Vlastník systému Smluvní strana nabízející a/nebo regulující příslušný platební způsob.

  Zásady systému Kolektivní soubor nařízení, pravidel, předpisů, provozních předpisů, postupů a/nebo výjimek vydaných vlastníky systému, které mohou být časem změněny nebo doplněny a které musí obchodník při používání příslušného platebního způsobu dodržovat. Zpracovatel může prostřednictvím služby Marketplace vytvářet výpisy a shrnutí zásad systému, které jsou obchodníkovi k dispozici. Pro obchodníka jsou však závazné pouze aktuální platné zásady systému vydané vlastníkem systému.

  Služba (služby) Kompletní sada úkonů zahrnující zpracování plateb, kontrola podvodů, smírčí procesy, hlášení, vyúčtování a další služby, které zpracovatel poskytuje obchodníkovi k tomu, aby obchodník mohl používat platební způsoby za účelem příjmu plateb od kupujících.

  Vyúčtování Vyplacení částek, které zpracovatel dluží obchodníkovi, na základě vyúčtování, jež zpracovatel obdržel od nabyvatelů nebo vlastníků, za řádně zpracované transakce pro obchodníka, snížené o částku za vrácení peněz a vratky, poplatky a částku potřebnou k zachování depozitu obchodníka na současné depozitní úrovni. Výrazy „vyrovnat“ a „vyrovnaný“ mají odpovídající význam.

  Software Kompletní sada programů a dat vyvinutých a/nebo provozovaných zpracovatelem k poskytování služeb svým obchodníkům včetně platebního rozhraní.

  Všeobecné podmínky Aktuální platná verze těchto všeobecných podmínek zpracovatele.

  Transakce Žádost o autorizaci kupujícího na platbu od kupujícího obchodníkovi, kterou předložil obchodník zpracovateli.

  Nedokončená částka objednávek Celková částka autorizovaných, zachycených a/nebo vyrovnaných transakcí pro obchodníka v libovolném okamžiku, pro které v té době nebyly příslušnému kupujícímu dodány obchodované produkty a/nebo služby, a/nebo pro které ještě nevypršela lhůta na vrácení nebo zrušení objednávky kupujícím v souladu s všeobecnými podmínkami obchodníka a/nebo příslušnými právními předpisy.

 • 2. Popis služby

  • 2.1 Zpracování plateb

   Obchodník bude používat služby prostřednictvím platformy Marketplace. Marketplace zastupuje obchodníka vůči zpracovateli v souvislosti s používáním služeb obchodníkem a zpracovatel může předpokládat, že Marketplace je oprávněn a zplnomocněn obchodníkem k používání služeb, odesílání transakcí jménem obchodníka a v souladu s povolením a pokyny obchodníka, které Marketplace obdrží od obchodníků.

   Obchodník je povinen zajistit poskytnutí všech dat, která zpracovatel vyžaduje k provedení transakce, včetně dat nutných ke kontrole podvodů. Pokud obchodník neposkytne všechna požadovaná data ke každé transakci, může být zpracovatel v rámci zásad systému nucen pozastavit zpracování transakce a/nebo může být transakce odmítnuta příslušným vlastníkem systému či nabyvatelem. Zpracovatel může čas od času podle potřeby kontrolovat požadovaná data potřebná k provedení transakcí, o čemž informuje obchodníka prostřednictvím platformy Marketplace, aby bylo možné takovou transakci zpracovat a provést kontrolu podvodů v souladu s platnými zásadami systému. Platforma Marketplace je nutná (i) pro přístup k datům o transakci za účelem poskytnutí podpory obchodníkovi na úrovni jednotlivých transakcí a (ii) k technické správě uživatelských nastavení obchodníka s ohledem na služby na straně obchodníka (např. 3D Secure, nastavení kontroly podvodů).

  • 2.2 Registrace obchodníka a kontrola KYC

   Aby zpracovatel mohl dodržovat všechny zákony proti terorismu, právní předpisy o finančních službách a další platné právní zákony a požadavky KYC předpisy (Know Your Customer, tj. poznej svého klienta) zavedené vlastníky systému a nabyvateli, musí obchodník při uzavření obchodní smlouvu a později neprodleně po první výzvě zpracovatele poskytnout určité informace o sobě a svých aktivitách („registrační údaje“). Obchodní se bezpodmínečně zavazuje, že veškeré poskytnuté registrační údaje jsou pravdivé a aktuální.

   Obchodník informuje zpracovatele prostřednictvím platformy Marketplace o jakékoliv změně v registračních údajích, a to minimálně 3 pracovní dny před písemným oznámením. Obchodník poskytne neprodleně po první výzvě zpracovatele všechny doplňující informace a podpůrnou dokumentaci, kterou si zpracovatel může v rozumné míře určit jako nutnou k zajištění dodržování platných právních zákonů a předpisů, požadavků vlastníků systému a požadavků KYC nabyvatele. Obchodník souhlasí s tím, že zpracovatel může provádět další kontroly identity obchodníka, jeho úvěrové spolehlivosti a obchodního pozadí tak, že bude kontaktovat příslušné registry, vládní orgány a obchodní partnery obchodníka. Zpracovatel zpracovává registrační údaje obchodníka v souladu se svým prohlášením o ochraně osobních údajů (k dispozici na webových stránkách www.adyen.com).

   Souhlas zpracovatele s obchodníkem jako uživatelem služeb a příslušných platebních způsobů je výhradně osobní a omezuje se pouze na obchodníka, který služby využívá k platbě za své vlastní produkty a služby. Obchodník nesmí služby používat k umožnění plateb za produkty nebo služby prodávané třetími stranami, a proto nesmí tyto služby přeprodávat třetím stranám. Obchodník používá služby pouze za účelem vykonávání své živnosti, podnikání, řemesla nebo povolání.

   Podpora pro každý platební způsob podléhá souhlasu příslušného vlastníka systému nebo nabyvatele, kterého vlastník systému využívá a kterého může nabyvatel nebo vlastník systému kdykoliv podle svého vlastního uvážení odvolat či stáhnout. Obchodník tímto opravňuje zpracovatele k předání registračních údajů obdržených od obchodníka příslušným vlastníkům systému a nabyvatelů za účelem získání povolení k poskytnutí přístupu k platebním způsobům pro obchodníka.

  • 2.3 Podpora platebních způsobů

   Podpora platebních způsobů jako součást služeb se může čas od času měnit. Zpracovatel oznámí minimálně 1 měsíc předem (prostřednictvím platformy Marketplace) jakékoliv přerušení nebo změnu v podpoře kteréhokoliv platebního způsobu, s výjimkou situace, kdy to vzhledem k důvodu tohoto rozhodnutí nebylo v rozumné míře možné. Zpracovatel vynaloží přiměřené úsilí k tomu, aby obchodníkovi nabídl ke každému tímto způsobem přerušenému platebnímu způsobu.

   Obchodník je srozuměn s tím, že nabyvatelé a/nebo vlastníci systému mohou zrušit určité platební způsoby, změnit jejich charakteristické znaky nebo změnit kritéria přijetí, za kterých byly zpřístupněny. V důsledku toho může být zpracovatel nucen zablokovat obchodníkovi další používání platebního způsobu nebo mu uložit další omezení či podmínky k jejich dalšímu používání v důsledku takového rozhodnutí příslušného nabyvatele a/nebo vlastníka systému. Pokud je to možné, vynaloží zpracovatel přiměřené úsilí k tomu, aby obchodníka předem informovat (prostřednictvím platformy Marketplace) o jakékoliv takové změně nebo zrušení týkajícího se platebního způsobu.

  • 2.4 3D Secure

   Jako součást svých služeb bude zpracovatel podporovat prověřování 3D Secure všude tam, kde je již podporováno příslušným vlastníkem systému a/nebo nabyvatelem třetí strany.

  • 2.5 Měna platby

   Zpracovatel má právo nabídnout kupujícímu možnost použít jinou měnu, než je měna objednávky. V takovém případě obchodník i nadále obdrží vyúčtování transakcí v měně objednávky (s výjimkou případů, kdy byla dohodnuta jiná měna nebo obchodník nezpřístupní bankovní účet na vypořádání v měně objednávky).

  • 2.6 Kontrola podvodů

   Všechny transakce zpracované v rámci nabízených služeb budou prověřeny nástrojem pro kontrolu podvodů zpracovatele, který u transakce provede několik kontrol a přiřadí k transakci výsledné celkové skóre, které vyjadřuje pravděpodobnost, že je transakce podvodná. Nástroj pro kontrolu podvodů nezaručuje zabránění podvodných transakcí, ani vrácení peněz nebo pokutám. Bez ohledu na výsledné skóre mohou být transakce podvodné či nikoliv. Marketplace bude jménem obchodníka technicky spravovat nastavení nástroje pro kontrolu podvodů. Kromě toho si zpracovatel vyhrazuje právo zrušit transakce, u kterých má důvodné podezření, že se jedná o podvodné transakce nebo souvisí s jinou trestnou činností, a to i v případě, že nástroj pro kontrolu podvodů tuto transakci nezablokoval.

  • 2.7 Vyúčtování

   Finanční částky od kupujícího účtované za platně zpracované transakce obchodníka (které jsou pořízeny prostřednictvím zpracovateler) jsou proplaceny příslušným nabyvatelem nebo vlastníkem systému na účet (účty) zpracovatele. Finanční částky, které zpracovatel obdrží od uživatelů platebních služeb nebo přes jiného poskytovatele platebních služeb a které jsou zpracovatelem vedené na účtu (účtech) pro zpracování plateb, jsou chráněny v souladu s bezpečnostními požadavky Nizozemské centrální banky (De Nederlandsche Bank). Zpracovatel následně vyplatí přijaté finanční částky přímo obchodníkovi - z přijatých finančních prostředků odečte poplatky dohodnuté mezi platformou Marketplace a obchodníkem - který je věřitelem těchto přijatých finančních prostředků a má k těmto prostředkům výhradní dispoziční právo. Vyúčtování je založeno na závazných pokyna obchodníka o vyúčtování, které Marketplace zaslal jménem obchodníka prostřednictvím platformy Marketplace. Marketplace není za žádných okolností oprávněn vydávat žádné individuální pokyny vůči zpracovateli týkající se vyúčtování finančních prostředků.

   Zpracovatel je povinen poskytnout pouze vypořádání transakcí, pro které obdržel vyúčtování od nabyvatele nebo vlastníka systému. Je na odpovědnost obchodníka, aby vyhodnotil, zda jsou podmínky pro vyúčtování stanovené platebními způsoby (ve znění, které je čas od času sdělováno přes platformu Marketplace) pro obchodníka přijatelné. Toto se konkrétně táká určitých platebních způsobů, které nejsou monitorovány a regulovány vládními úřady pro finanční služby, jako jsou kromě jiného předplacené platební karty nezařazené do karetního programu nebo platby přes SMS a IVR. Obchodník je srozuměn a souhlasí s tím, že zpracovatel nebude obchodníka kompenzovat v případě prodlení nebo neplnění závazků, v případě platební neschopnosti nebo finančního úpadku nabyvatele nebo vlastníka systému, kvůli kterému obchodník obdrží pozdní či žádné vyúčtování za zpracované transakce.

   Zpracovatel si vyhrazuje právo neposkytnout vyúčtování transakcí, pokud byly zachyceny, ale existuje podezření, že jsou podvodné, souvisí s nezákonnými aktivitami nebo se pravděpodobně stanou předmětem vratky iniciované zpracovatelem a/nebo příslušným nabyvatelem a/nebo vlastníkem systému, dokud nebude uspokojivě dokončeno šetření zpracovatele, příslušného nabyvatele nebo vlastníka systému nebo třetí stany, kterou jmenovala kterékoliv z těchto stran. Obchodník bude při jakémkoliv takovém vyšetřování plně spolupracovat.

   Z částek zadržených zpracovatelem před vyúčtováním těchto částek s obchodníkem nebudou splatné žádné úroky, s výjimkou případu, kdy je vyúčtování zpožděno o více než 30 dnů z důvodu úmyslné nebo hrubé nedbalosti zpracovatele. V takovém případě musí zpracovatel z opožděně vyúčtované částky zaplatit úrok ve výši 3měsíční sazby EURIBOR +2%.

  • 2.8 Požadované údaje

   Obchodník musí čas od času po první výzvě zpracovateli poskytnout všechny požadované údaje týkající se v té době aktuálních skutečných nebo očekávaných termínů dodání por zpracované transakce a odhadů průměrné doby mezi autorizací transakce a příslušným datem doručení. Obchodník dále poskytne zpracovateli po první výzvě všechny požadované údaje o aktuální schopnosti obchodníka poskytovat své produkty a služby, které prostřednictvím služby prodává, o svém finančním stavu, solventnosti a likviditě.

  • 2.9 Povinnosti a omezení obchodníka

   Obchodník může používat služby pouze pro platby za produkty a služby obchodníka, na jejichž nabízení prostřednictvím platformy Marketplace se obchodních předem dohodl s Marketplace. Obchodník nebude používat služby pro platby za produkty a/nebo služby obchodníka, (i) pokud je jejich nabízení nebo poskytování v příslušné zemi nebo z příslušné země nezákonné a/nebo (ii) pokud je zpracovatel uvedl na seznamu zakázaných a omezených produktů a služeb. Tento seznam může zpracovatel dle vlastního uvážení aktualizovat, pokud je to nutné k zajištění souladu s právními předpisy, dodržování zásad systému, zabránění vysokého procenta vratek a/nebo ke snížení rizika potenciálních podvodných nebo nezákonných transakcí. Obchodník bude o takových aktualizacích informován pomocí platformy Marketplace. Pokud by taková zveřejněná změna ovlivnila významnou část produktů nebo služeb obchodníka, může obchodník rozvázat obchodní smlouvu písemným oznámením adresovaným zpracovateli (prostřednictvím platformy Marketplace). Přijetí obchodníka jako zákazníka ze strany zpracovatele by nemělo být vykládáno jako rada nebo názor zpracovatele týkající se zákonnosti produktů a služeb obchodníka a/nebo zamýšleného používání služeb obchodníkem.

   Služby zpracovatele by neměly být používány (a transakce nesmí být zadány ke zpracování) pro předplacené produkty a služby obchodníka, u kterých je datum částečného nebo celkového doručení více než 12 měsíců po datu odeslání transakce ke zpracování. Zvyšuje se tak pravděpodobnost, že za transakci bude vystavena vratka.

  • 2.10 UPOZORNĚNÍ - Pokuty vlastníků systému

   Za porušení určitých klíčových požadavků vyplývajících ze zásad systému ze strany obchodníka, mohou vlastníci systému (a to zejména karetních systémů) ukládat vysoké pokuty. Vlastníci systému tak činí proto, aby kolektivně chránili kupující, obchodníky a poskytovatele platebních způsobů před zneužitím, podvody, nezákonnými aktivitami, porušením platných zákonů, poškozením pověstí a nadměrnými náklady. Hlavní příklady zásad systému, na které se tyto pokuty vztahují: (i) používání platebního způsobu k platbám jiných produktů a služeb obchodníka, než pro které obchodník obdržel výslovné oprávnění; (ii) používání platebního způsobu k platbám produktů a služeb obchodníka, které nejsou v souladu s platnými zákony (iii) používání platebního způsobu k prodeji produktů a služeb obchodníka, u nichž vlastník systému výslovně zakázal jejich používání (např. Obsah pro dospělé, drogy, zbraně, hazardní hry); (iv) používání platebního způsobu ve prospěch třetí strany / přeprodej používání platebního způsobu třetí straně (oprávnění obchodníka k používání platebního způsobu je výhradně osobní); (v) procento transakcí obchodníka, na které byla vystavena vratka, se pohybuje nad přípustnou přijatelnou hranicí (vi) porušení povinností týkajících se bezpečnosti a důvěrnosti s ohledem na údaje o platbě (více informací viz body 4.1 a 4.3); (vii) podvodné či klamné činnosti, jejichž obětí jsou kupující.

   Obchodníkovi se důrazně doporučuje, aby pravidelně kontroloval v té době aktuální zásady systému (zpřístupněné na platformě Marketplace) a příslušné změny zákonů, které se vztahují na jeho produkty a služby a jeho obchodní praktiky, za účelem zajištění souladu s platnými zásadami systému. Pokud obchodník shledá zásady systému (včetně možnosti uložení pokut) nepřijatelné, může obchodník příslušný platební způsob přestat používat (zásady systému a tyto všeobecné podmínky zůstávají v platnosti pro v minulosti zpracované transakce pro obchodníka).

   Pokud se zpracovatel dozví a/nebo obdrží jakékoliv oznámení o možném uložení pokuty související s jakýmkoliv chováním obchodníka, musí obchodník po první výzvě poskytnout veškerou přiměřenou součinnost k prošetření příslušných okolností a napravení příslušného porušení, bez ohledu na všechna ostatní práva a nápravné prostředky, které zpracovateli v takové situaci vyplývají z těchto všeobecných podmínek. Pokud je to možně, zpracovatel bude o příslušné zpětné vazbě od obchodníka informovat nabyvatele/vlastníka systému, který případnou pokutu vyřizuje, aby ji nabyvatel/vlastník systému mohl vzít v úvahu..

  • 2.11 Daně

   Obchodník souhlasí s tím, že bude bránit, chránit a odškodnit zpracovatele před a proti jakékoliv DPH, dani z obratu nebo jiným daní či odvodům včetně finančních sankcí, úroků, přirážek (dále jen „Daně“) splatných za jakýkoliv produkt nebo službu obchodníka nebo Marketplace (včetně, ale nikoliv výhradně, jakýchkoliv transakcí, produktů a služeb obchodníka) a náklady či škody související s takovými daněmi. Obchodník (i) vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby zajistil, že zpracovatel nemůže nést odpovědnost za jakékoliv daně, náklady a škody související s takovými daněmi, (ii) neprodleně informuje zpracovatele o jakékoliv takovéto odpovědnosti a (iii) poskytne zpracovateli v této souvislosti veškerou relevantní informace a dokumentaci. Kromě toho jsou obchodník a Marketplace společně a nerozdílně odpovědní zpracovateli za jakékoli takové daně a náklady nebo škody související s takovými daněmi.

 • 3. Vyrovnání

  Aniž by bylo dotčeno jakékoli právo na vyrovnání, na které může mít zpracovatel ze zákona nárok, může zpracovatel vyrovnat jakékoliv částky splatné obchodníkovi proti jakýmkoliv dlužným částkám nebo závazkům obchodníka, splatným nyní nebo kdykoliv později, dlužné nebo způsobené zpracovateli obchodníkem podle, v souvislosti nebo v souladu s všeobecnými podmínkami a/nebo obchodní smlouvou.

 • 4. Integrace

  • 4.1 Integrace přes partnera

   Obchodník se integruje s platebním rozhraním zpracovatele přes systémy platformy Marketplace. Obchodník si nastaví integraci s platebním rozhraním zpracovatele s pomocí platformy Marketplace, jak bylo dohodnuto mezi obchodníkem a Marketplace. Zpracovatel není za takovou integraci odpovědný, ale musí zajistit, aby platební rozhraní bylo pro tento účel dostupné pro použití na Marketplace, a v případě potřeby poskytne pro takovou integraci prostřednictvím Marketplace podporu druhé linie.

  • 4.2 Změny softwaru

   Zpracovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo doplnit software a jeho rozhraní, poskytnout obchodníkovi jeho novou verzi a/nebo funkce a vlastnosti softwaru. Zpracovatel nebude provádět žádné změny, které by podstatně omezily funkčnost služeb, ke kterým se zpracovatel výslovně zavázal v obchodní smlouvě, s výjimkou případu, kdy to bude nezbytně nutné z důvodu: (i) potřeby dodržovat obecně uznávané změny v průmyslových standardech, (ii) změn v příslušných platných zákonech nebo zásadách systému, (iii) potřeby zvýšené bezpečnosti kvůli bezpečnostním rizikům identifikovaných zpracovatelem nebo (iv) jiným přiměřeným důvodům, které vedou ke snížení funkčnosti. Pokud má omezení funkčnosti v důsledku změn softwaru podstatný vliv na podnikání obchodníka, může obchodník vypovědět obchodní smlouvu písemným oznámením zpracovateli odeslaným do 1 měsíce poté, co došlo k oznámení změny.

  • 4.3 Zabezpečení údajů o platbě

   Obchodník se zaručuje, že nebude kopírovat, získávat či zadržovat údaje o platbě, jako jsou např. čísla kreditních karet, kódy CVM, kódy PIN, které kupující poskytuje za účelem provedení platby zpracované prostřednictvím služeb. Tato podmínka je nařízena přísně prosazována vlastníky systému za účelem ochrany kupujících před zneužitím jejich platebních údajů (jako jsou čísla kreditních karet) a její porušení může vést k uložení vysokých pokut vlastníky systému. Pokud má zpracovatel důvod domnívat se, že obchodník kopíruje, získává či zadržuje údaje o platbě, má zpracovatel právo pozastavit zpracování transakcí a vyúčtování. Obchodník plně odškodní a ochrání zpracovatele před jakýmikoliv ztrátami, nároky (včetně pokud uložených vlastníky systému), náklady nebo škodami, které zpracovateli vzniknou v důsledku porušení této povinnosti ze strany obchodníka.

 • 5. Komunikace s obchodníkem

  Veškerá komunikace první linie s obchodníkem týkající se používání služeb probíhá prostřednictvím platformy Marketplace. Prostřednictvím stejného komunikačního kanálu rovněž zpracovatel informuje obchodníky o příslušných změnách v platných zásadách systému, finančních zákonech a nařízeních.

 • 6. Smlouva o úrovni služeb

  • 6.1 Platební rozhraní se závazkem řádné provozuschopnosti

   Platební rozhraní je součástí platební platformy zpracovatele, která zajišťuje zpracování transakcí v okamžiku, kdy kupující zahájí platbu ve prospěch obchodníka. Marketplace připojí obchodníka k platebnímu rozhraní a obchodník předává transakce přes toto platební rozhraní. Zpracovatel se zavazuje, že vynaloží veškeré obchodně přiměřené úsilí na nastavení svých systémů tak, aby zajišťovali průměrnou minimální úroveň provozuschopnosti platebního rozhraní na hodnotě 99,9% (měřeno měsíčně) pro příjem žádostí o transakci, s výjimkou výpadku výpočtu úrovně provozuschopnosti platebního rozhraní způsobeného jednáním nebo opomenutím obchodníka, nabyvatelů, Marketplace nebo vlastníků systému, změnami implementovanými na specifickou žádost obchodníka, obecnými poruchami internetu, selháním jednotlivých platebních způsobů nebo vyšší mocí. Obchodní je povinen neprodleně informovat zpracovatele prostřednictvím platformy Marketplace o jakémkoliv výpadku platebního rozhraní, ke kterému dojde, a poskytnout mu veškerou důvodně požadovanou součinnost při vyšetřování a řešení takového výpadku.

   Zpracovatel vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby v případě plánované údržby nemusel platební rozhraní přepínat do režimu offline. Pokud by se přesto za výjimečných okolností ukázalo, že je taková údržba nezbytná, zpracovatel o ní bude informovat s maximálním možným předstihem a naplánuje takovou údržbu v den a čas, aby se všech obchodníkům minimalizoval potenciální počet dotčených potenciálních transakcí. Pokud by v nouzových situacích (např. v případě teroristického útoku nebo vyšší moci) byla nutná neplánovaná údržba platebního rozhraní, jež by vyžadovala jeho odpojení, zpracovatel využije všechny dostupné zdroje, aby dobu odpojení omezil na absolutní minimum.

  • 6.2 Zabezpečení a dodržování předpisů

   Zpracovatel přijme přiměřená opatření k zajištění bezpečného platebního systému a bude mít své systémy používané k poskytování služeb opatřené certifikáty v souladu s bezpečnostními standardy PCI-DSS.

 • 7. Vratky a refundace (vrácení peněz)

  • 7.1 Vratky

   Obchodník podnikne veškeré přiměřené kroky, aby zajistit, že produkty a služby obchodníka jsou skutečně dodány v souladu s platnými zákony a objednávkami, které kupující zadal, aby zamezil nároku na vrácení peněz. Pokud má zpracovatel důvod se domnívat, že obchodník nedodává své produkty nebo služby v nebo před datem doručení, které bylo použito při výpočtu nedokončené částky objednávek, a/nebo pokud má zpracovatel důvod se domnívat, že produkty nebo služby obchodníka, pro které zpracovatel zpracovává transakce, se zakládají na podvodu, pravděpodobně zapříčiní vysoké procento vratek a/nebo jsou nezákonné, má zpracovatel právo pozastavit vyúčtování všech souvisejících transakcí a/nebo zablokovat jejich autorizaci, dokud se zpracovateli nedostane dostatečného ujištění, že příslušné produkty a služby obchodníka jsou skutečně dodávány v souladu s platnými zákony a objednávkami, které kupující zadal.

  • 7.2 Refundace (vrácení peněz)

   Částka vrácení peněz bude zpracovatelem účtována jako transakce a zpracovatel si může po předchozím oznámení obchodníkovi účtovat poplatek za vrácení peněz, pokud bylo nutné použít manuální zpracování transakce nebo pokud zpracovateli při zpracování vrácení peněz vznikly další náklady. Zpracovatel neprovede refundaci (tj. zpracovatel nevrátí příslušnou částku příslušnému kupujícímu přímo nebo prostřednictvím příslušného nabyvatele / vlastníka systému), pokud tuto částku není možné odečíst z následujícího vyúčtování nebo nepochází z jiného zdroje. Zpracovatel vrácení peněz nefinancuje z vlastních prostředků.

 • 8. Vlastnická práva

  Vlastnická práva k softwaru a dalším materiálům a všechna další práva duševního vlastnictví související se službami jsou majetkem zpracovatele a jeho poskytovatelů licencí. Smlouva s obchodníkem nepřevádí v souvislosti se svým vznikem žádná práva duševního vlastnictví a poskytuje obchodníkovi pouze omezenou, nevýhradní a nepřenosnou licenci k používání softwaru a všech ostatních materiálů zpřístupněných zpracovatelem výhradně za účelem používání služeb v souladu s těmito všeobecnými podmínkami a příslušnými platnými pokyny k použití, jež jsou čas od času sdělovány obchodníkovi prostřednictvím webových stránek zpracovatele.

 • 9. Důvěrnost, soukromí a dodržování předpisů

  • 9.1 Důvěrnost

   Všechny informace týkající se obchodníka nebo zpracovatele, které jsou označené jako důvěrné, a všechny informace, které nejsou výslovně označené jako důvěrné, ale které by být v důsledku své povahy nebo obsahu důvodně považovány za důvěrné, se považují za „důvěrné informace“. Každá smluvní strana zůstává vlastníkem všech dat zpřístupněných druhé straně. Každá strana se zavazuje podniknout všechny nezbytné kroky k ochraně důvěrné povahy všech důvěrných informací druhé strany, přičemž souhlasí zejména s tím, že:

   • bude sdílet důvěrné informace výhradně se zaměstnanci a zástupci stran (včetně platformy Marketplace), kteří potřebují mít k takovým informacím přístup, aby mohli vykonávat práva a povinnosti v souladu s obchodní smlouvou; a

   • nebude sdílet důvěrné informace s jakoukoliv třetí stranou bez předchozího písemného souhlasu druhé strany s výjimkou zpracovatele, pokud je to nutné k poskytování služeb.

   Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na následující informace:

   • Informace dostupné široké veřejnosti;

   • Informace sdělené jedné ze stran třetí stranou, která nemá závazek důvěrnosti;

   • informace, které již v době zveřejnění jedna ze stran má v držení nebo jsou jí známé;

   • informace vytvořené nezávisle na důvěrných informacích druhou stranou; nebo

   • pokud a v rozsahu, v jakém je jedna ze smluvních stran a/nebo její zaměstnanci povinni podle zákona nebo rozhodnutí soudu nebo správního orgánu takové informace sdělit.

   Povinnost mlčenlivosti, jak je popsána v tomto článku, zůstává v platnosti i po ukončení obchodní smlouvy bez ohledu na důvody jejího ukončení.

   Za důvěrné se považují následující informace, ani by bylo nutné je dále specifikovat:

   • všechny finanční údaje;

   • veškeré specifické obchodní podmínky specificky dohodnuté pro obchodníka obsažené vobchodní smlouvě, pokud existují; a

   veškeré uživatelské příručky, manuály a veškerý software související s produkty a službami zpracovatele.

  • 9.2 Soukromí

   Pokud zpracovatel při poskytování služeb zpracovává osobní údaje, jedná jako zpracovatel údajů pod vedením a odpovědností obchodníka a/nebo platformy Marketplace v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 včetně pozdějších úprav a příslušných platných nizozemských zákonů o ochraně soukromí. Obchodník bude dodržovat zákony o ochraně osobních údajů platné v zemi svého původu a v zemích, kde obchodník čas od času nabízí své produkty a/nebo služby, zejména pak během zpracování a zasílání osobních údajů zpracovateli v souvislosti s používáním služeb a zasíláním transakcí. Zpracovatel i obchodník musí zavést příslušná opatření na ochranu osobních údajů před zneužitím. Zpracovatel nesmí osobní údaje, které zpracovává na základě obchodní smlouvy s obchodníkem, používat k žádnému jinému účelu, než je poskytování služeb a dodržování platných právních předpisů a zásad systému.

  • 9.3 Dodržování předpisů

   Používání hostované platební stránky obchodníkem je v souladu s PCI podle certifikace PCI DSS zpracovatele pro hostované platební stránky za předpokladu, že obchodník dodrží tyto všeobecné podmínky.

  • 9.4 Použití služeb

   V souladu s nizozemskými zákony o hackingu a počítačové kriminalitě smí obchodník používat služby pouze k účelům, které jsou zde dohodnuty, a výslovně nebude provádět ani nedovolí provádět žádné kroky, které by poškodily bezpečnost nebo výkon služeb, bez předchozího písemného souhlasu zpracovatele.

 • 10. Doba platnosti a vypovězení

  • 10.1 Doba platnosti

   Pokud není v obchodní smlouvě výslovně dohodnuto jinak, obchodní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, dokud není vypovězena jednou ze smluvních stran písemnou výpovědí adresovanou druhé smluvní straně s minimální výpovědní lhůtou 2 měsíce. Výpověď může kterákoliv smluvní strana odeslat přes platformu Marketplace.

  • 10.2 Ukončení smlouvy

   Obchodník má právo okamžitě ukončit obchodní smlouvu, pokud:

   • Dostupnost služeb v kterémkoliv kalendářním měsíci je nižší než 95 %; a/nebo

   • Závazky SLA obsažené v bodě 6 nebyly splněny ve 3 po sobě jdoucích měsících.

   Zpracovatel má právo ihned ukončit obchodní smlouvu a/nebo částečně či zcela zastavit zpracovávání nebo vyúčtování transakcí pro obchodníka, pokud:

   • Zpracovatel má důvodné podezření, že poskytování služeb/produktů obchodníkem, pro které zpracovatel poskytuje své služby, je v rozporu s legislativou v zemi, odkud nebo do které jsou služby/produkty obchodníka vyváženy/dováženy.

   • Obchodník podstatně změnil druh svých služeb/produktů bez předchozího písemného svolení zpracovatele k používání služeb pro tyto nové nebo změněné druhy služeb/produktů;

   • Obchodník během používání služeb závažným způsobem poruší kteroukoliv z podmínek obchodní smlouvy, zásad systému a/nebo příslušných platných zákonů.

   • Obchodník v dohodnutém termínu neposkytl registrační údaje dostatečného rozsahu.

   • Nabyvatel nebo vlastník systému požaduje od zpracovatele, aby zastavil nebo pozastavil poskytování služeb obchodníkovi týkající se platebního způsobu, jež nabyvatel nebo vlastník systému zpřístupníl zpracovateli.

   • Zpracovatel zjistí, že existují jasné předzvěstí, že obchodník je nebo se pravděpodobně dostane do platební neschopnosti a/nebo není schopen poskytnout podstatnou část svých produktů/služeb. nebo

   • Smlouva, kterou obchodník uzavřel s platformou Marketplace o používání služeb Marketplace, byla ukončena nebo vypršela jiným způsobem, a/nebo nastane událost, která umožní ukončení smlouvy ze strany Marketplace na základě jakékoliv takové smlouvy.

 • 11. Odpovědnost

  • 11.1 Nulová odpovědnost za třetí strany

   Zpracovatel je odpovědný pouze za své vlastní jednání nebo opomenutí, nikoli za činy nebo opomenutí třetích stran. Toto pravidlo se se výslovně vztahuje na jednání nebo opomenutí vlastníků systému a nabyvatelů nebo na události či aktivity, jejichž původ není v systémech zpracovatele (např. Poruchy internetu nebo nefunkčnost systémů třetí strany), s výjimkou případů, kdy takové události byly způsobeny úmyslně nebo hrubou nedbalostí zpracovatele.

  • 11.2 Omezení odpovědnosti

   Celková odpovědnost zpracovatele vůči obchodníkovi za porušení smlouvy, přestupek je podle obchodní smlouvy nebo podle jakéhokoliv jiného právního pojetí v kterémkoliv kalendářním roce omezena částkou ve výši 10 000 eur. Zpracovatel nenese odpovědnost za žádné zvláštní, nepřímé nebo následné škody (včetně jakéhokoliv ušlého zisku, obchodní činnosti, smluv, výnosů nebo předpokládaných úspor či poškození dobrého jména) v důsledku porušení smlouvy, přestupku nebo podle jakéhokoliv jiného právního pojetí.

   Zpracovatel, obchodník ani žádná jiná strana, která figuruje v obchodní smlouvě, nevylučuje ani neomezuje svou odpovědnost vymezenou obchodní smlouvou za úmysl, hrubou nedbalost, smrt, podvod nebo zranění.

 • 12. Odškodnění

  Pokud budou po obchodníkovi požadovány jakékoliv nároky na náhradu škod, nákladů a výdajů třetími stranami, které tvrdí, že tyto třetí strany jsou vlastníky jakýchkoliv práv týkajících se softwaru a/nebo systémů zpracovatele, zpracovatel neprodleně odškodní obchodníka za tyto nároky třetích stran včetně přiměřených nákladů obchodníka na jeho právní obranu a nabídne obchodníkovi potřebnou pomoc s jeho právní obranou.

  Obchodník odškodní a ochrání zpracovatele před jakýmkoliv nárokem (včetně právních poplatků) vzneseným vůči zpracovateli jakoukoliv třetí stranou (a to výslovně včetně vlastníků systému a nabyvatelů a jejich nároků na platbu pokut) v důsledku porušení podmínek obchodní smlouvy, příslušných platných právních předpisů a/nebo zásad systému, které se vztahují na platební způsoby používané obchodníkem, ze strany obchodníka.

 • 13. Obecná ustanovení

  • 13.1 Převod

   zpracovatel je oprávněn kdykoliv postoupit, obnovit či jinak převádět obchodní smlouvu na jinou společnost v rámci skupiny, tj. na společnost, která má minimálně 50 % stejných akcionářů, bez předchozího souhlasu obchodníka poskytnutím písemného oznámení adresovaného obchodníkovi o takovém převodu.

  • 13.2 Neplatná ustanovení

   V případě, že kterékoliv ustanovení v obchodní smlouvě (včetně těchto všeobecných podmínek) bude prohlášeno za neplatné nebo nepoužitelné, bude toto ustanovení považováno za neexistující a všechna ostatní ustanovení obchodní smlouvy (včetně těchto všeobecných podmínek) zůstávají v platnosti. Smluvní strany se zavazují učinit veškeré kroky k odstranění ustanovení, které bylo prohlášeno za neplatné a/nebo nepoužitelné, a nahradit jej takovým ustanovením, které se předmětně co nejvíce přibližuje ustanovení, které bylo prohlášeno za neplatné a/nebo nepoužitelné.

  • 13.3 Celá smlouva

   Obchodní smlouva obsahuje veškeré závazky mezi smluvními stranami a nahrazuje všechny ostatní předchozí smluvní závazky mezi smluvními stranami. Žádné prohlášení, záruka nebo závazek poskytnutý kteroukoli ze smluvních stran jakékoli ostatní smluvní straně podle obchodní smlouvy nebude mít žádnou platnost ani účinek, pokud nebude písemně uveden v obchodní smlouvě, a všechna předpokládaná nebo předchozí prohlášení, záruky a závazky se, s výjimkou rozsahu výslovně stanoveného v obchodní smlouvě, výslovně vylučují v maximálním rozsahu povoleném zákonem.

  • 13.4 Změny všeobecných podmínek

   Zpracovatel může tyto všeobecné podmínky čas od času revidovat, a to písemným oznámením zaslaným obchodníkovi přes Marketplace minimálně 30 dnů předem. Pokud má změna závažný nepříznivý dopad na podnikání obchodníka a obchodník se změnou nesouhlasí, může obchodník obchodní smlouvu ukončit písemným oznámením zaslaným zpracovateli minimálně jeden měsíc předem (tato výpověď smlouvy však musí být odeslána maximálně 60 dnů poté, co obchodník obdržel oznámení o změně). Obchodník nemá práva stanovená tímto článkem a není oprávněn vznést námitky proti jakékoli změně, kterou zpracovatel zavede, aby vyhověl platným právním předpisům, nařízením či požadavkům, které uložili příslušní nabyvatelé a/nebo vlastníci systému nebo finanční pravidla. Pro takové vynucené změny může zpracovatel uplatnit kratší výpovědní lhůtu, pokud je to nutné pro splnění příslušného požadavku.

  • 13.5 Uzavření smlouvy online - písemné potvrzení

   Pokud obchodník uzavřel obchodní smlouvu se zpracovatelem přes webové stránky platformy Marketplace nebo jakýmkoliv jiným online způsobem, zpracovatel může kdykoliv požádat obchodníka, aby znovu potvrdil svůj souhlas s podmínkami obchodní smlouvy (včetně těchto všeobecných podmínek) prostřednictvím písemného dokumentu podepsaného oprávněným zástupcem obchodníka. Pokud obchodník takové žádost nevyhoví do 5 pracovních dnů od obdržení žádosti zpracovatele (tato žádost může být obchodníkovi doručena e-mailem na e-mailovou adresu, jež obchodník zpracovateli poskytl při uzavření obchodní smlouvy), zpracovatel si vyhrazuje právo pozastavit část nebo všechny služby, dokud obchodník této žádosti nevyhoví.

  • 13.6 Překlady

   Podmínky obchodní smlouvy včetně těchto všeobecných podmínek jsou vám k dispozici v angličtině. Jakékoliv ostatní podmínky nebo údaje týkající se této obchodní smlouvy, která jsou vám poskytnuta v jiném než anglickém jazyce, nejsou součástí naší smlouvy a mají pouze informativní charakter.

  • 13.7 Použitelnost směrnice o platebních službách

   Hlava 7B knihy č. 7 nizozemského občanského zákoníku (v nizozemštině Burgerlijk Wetboek) a další zákony a předpisy provádějící směrnici (EU) 2015/2366 (dále jen „PSD2“) nebo její předchozí změní, směrnici 2007/64/EC (dále jen „PSD“) nejsou použitelné v rozsahu, v jakém je povoleno odchýlit se od příslušných ustanovení, která se vztahují na nespotřebitele, v souladu s čl. 38 a 61 PSD2 (nebo čl. 30 a 41 PSD).

   Pokud zpracovatel poskytuje obchodníkovi platební služby v rámci evropského hospodářského prostoru (dále je „EHP“) a pokud se poskytovatel platebních služeb kupujícího nachází v EHP, smluvní strany tímto souhlasí a potvrzují v souladu s čl. 62 odst. 2 směrnice PSD2, že obchodník uhradí poplatky účtované zpracovatelem a kupující uhradí poplatky účtované svým poskytovatelem platebních služeb (tj. Bude použit tzv. sdílený princip).

 • 14. Řešení sporů

  • 14.1 Postup řešení sporů

   Smluvní strany se zavazují, že podniknou veškeré kroky k dosažení smírné dohody ve věci jakéhokoliv sporu vzniklého v souvislosti s platností, výkladem nebo plněním obchodní smlouvy. Článkem 14.1 není dotčeno právo smluvní strany požádat o předběžné opatřeí proti kterékoliv jiné smluvní straně (např. soudní příkaz) u příslušného soudu za účelem ochrany svých práv a zájmů nebo za účelem vymáhání povinností kterékoli z ostatních smluvních stran.

  • 14.2 Rozhodné právo a právní jurisdikce

   Obchodní smlouva a tyto všeobecné podmínky se řídí výhradně nizozemským právem, s výjimkou úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Pokud nedojde k uzavření smírné dohody, bude jakýkoliv spor týkající se platnosti, výkladu nebo plnění obchodní smlouvy předloženo k projednání výhradně jurisdikci příslušného soudu v Amsterdamu v Nizozemsku.